Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8526379
od 26 października 2005
Praca » Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem obrazek Wersja do druku

 

INFORMACJA NA TEMAT  WOLNYCH STANOWISK POMOCNICZYCH I OBSLUGI: TERAPEUTA/ INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWEM

Nowe, 7 stycznia 2019 r.

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy informuje o rekrutacji na 4 wolne stanowiska:

 

Instruktor terapii zajęciowej/Terapeuta zajęciowy w pracowni plastycznej,

Instruktor terapii zajęciowej/Terapeuta zajęciowy w pracowni muzyczno-teatralnej,

Instruktor terapii zajęciowej/Terapeuta zajęciowy w pracowni- komputerowej,

Instruktor terapii zajęciowej/Terapeuta zajęciowy w pracowni- kulinarnej.

 

Miejsce zatrudnienia: Środowiskowy Dom Samopomocy  w Nowem, ul. Nowa 11B 86 - 170 Nowe

 

Wymiar etatu:  1 /1

Liczba etatów: 4

 

1. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 ze zm.) kandydat:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

b) jest obywatelem polskim;

c) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa i pokrewne, lub ukończoną szkołę policealną o specjalności terapeuta zajęciowy;

d) posiada co najmniej 0,5 roczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

g) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na ww. stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe:

a) dla pracowni plastycznej: umiejętności manualne, zdolności plastyczne, rękodzielnicze, znajomość różnych technik plastycznych;

      dla pracowni muzyczno – teatralnej: umiejętności wokalne lub umiejętności gry na instrumencie, umiejętności artystyczne – tworzenia scenariuszy przedstawień teatralnych, podstawy gry aktorskiej;

dla pracowni komputerowej: obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość programów komputerowych dostosowanych do możliwości osób niepełnosprawnych, umiejętność korzystania z Internetu;

dla pracowni kulinarnej: umiejętności kulinarne, znajomość zasad zdrowego żywienia, obsługa urządzeń kuchennych;

b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, kreatywność i elastyczność w działaniu;

b) umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu   zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników;

c) predyspozycje umożliwiające pozytywny kontakt i porozumiewanie się z uczestnikami i pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy;

d) prawo jazdy kat B.;

3. Mile widziane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowiskach:

1.     Organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych oraz grupowych w pracowni plastycznej.

2.     Praca w zespole wspierająco – aktywizującym oraz realizowanie jego ustaleń.

3.     Prowadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej obowiązującej w placówce.

4.     Dokonywanie okresowych ocen postępów uczestników w zakresie umiejętności życia codziennego, funkcjonowania społecznego i interpersonalnego oraz spędzania czasu wolnego.

5.     Wykorzystywanie oraz stosowanie w pracy różnych metod i form terapii.

6.     Motywowanie uczestników do aktywności w zajęciach terapeutycznych, utrzymania higieny osobistej i utrzymania porządku na terenie placówki.

7.     Czynny udział podległej pracowni w konkursach wewnętrznych oraz organizowanych przez inne instytucje.

8.     Organizowanie w ramach terapii imprez integracyjnych, wycieczek, zajęć rekreacyjnych.

9.     Dbanie o dobrą kondycję psychiczną, bezpieczeństwo i prawidłowe stosunki międzyludzkie wszystkich uczestników.

10.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika placówki

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowiskach:

a) miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nowa 11B, 86-170 Nowe;

b) usytuowanie stanowiska pracy: budynek jednokondygnacyjny, brak windy;

c) czas pracy: pełen wymiar, 40 - godzin tygodniowo, w godzinach 8:00 – 16:00;

d) bezpośredni kontakt z podopiecznymi, wyjazdy służbowe, w szczególności szkolenia, wg potrzeb pracodawcy;

e) przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 luty 2019 roku.

5. Wymagane dokumenty:

a) curriculum vitae;

b) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

c) list motywacyjny;

d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy;

e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy wraz z klauzulą informacyjną.

Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, z wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopii świadectw pracy.

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe ( I piętro, pokój nr 26) lub przesłać na adres: Burmistrz Nowego plac Św. Rocha 5,86-170 Nowe w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Terapeuta zajęciowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem” do dnia 17 stycznia 2019 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Nowe). Dokumenty aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel. 52 33 37 234

Osoby, które złożą dokumenty aplikacyjne w wyznaczonym terminie, prosimy o przybycie do Urzędu Gminy Nowe plac św. Rocha 5 86-170 Nowe (sala posiedzeń I piętro) dnia 18 stycznia o godzinie 09:00.

Z osobami, których dokumenty aplikacyjne spełnią wymogi formalne, zostanie w tym dniu przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana telefonicznie przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

 

Załączone dokumenty
  Klauzula informacyjna RODO (16.8kB) obrazek pobierz    
  Kwestionariusz_kandydata (31.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Anna Pikuła, Ilość wyświetleń: 1195, Utworzony: 2019-01-07 11:16:35, Ostatnia zmiana: 2019-01-07 12:08:37 Historia zmian