Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

            Burmistrz Nowego informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem wybrana została Pani Anna Pikuła zamieszkała w miejscowości Taszewko.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

W trakcie procesu naboru (test sprawdzający i rozmowa kwalifikacyjna), Pani Anna Pikuła wykazała się dużą wiedzą merytoryczną i predyspozycjami do wykonywania zadań wymaganymi na podanym stanowisku. Długoletni staż pracy oraz wiedza, jaką wykazała się podczas naboru, rokują prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez Panią Anna Pikułą.

 

 

                                                                      

 

        Nowe, dnia 6 grudnia 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Nowego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze pracy: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem ul. Nowa 11B w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

1. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260) kandydat:

a)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

b)    jest obywatelem polskim;

c)     posiada wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy  na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub socjologia;

d)    posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (art. 122 ustawy
o pomocy społecznej);

e)    posiada 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz co najmniej 0,5 roczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

f)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g)    cieszy się nieposzlakowaną opinią;

h)    prawa jazdy kat. B.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)    dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, systematyczność;

b)    komunikatywność i kreatywność;

c)     predyspozycje umożliwiające pozytywny kontakt i porozumiewanie się z uczestnikami i pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy;

d)    umiejętność kierowania pracą zespołu;

e)    znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i programów krajowych.

 

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)    organizacja pracy jednostki, kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;

b)    nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowanie jednostki, w tym opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych;

c)     administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu środowiskowego domu pomocy społecznej oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie;

d)    kierowanie rehabilitacją społeczną i psychiatryczną opieką zdrowotną, w tym m.in.: pozyskiwanie oraz utrzymywanie wymaganego stanu uczestników zajęć środowiskowego domu pomocy społecznej, zatwierdzanie i okresowa kontrola realizacji programów wspierająco-aktywizujących realizowanych w grupach terapeutycznych;

e)    współpraca z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, jego przedstawicielami, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowem, szkołami oraz innymi podmiotami i osobami fizycznym w zakresie realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy;

f)     zatrudnianie i zwalnianie pracowników środowiskowego domu pomocy społecznej oraz wykonywanie innych obowiązków pracodawcy;

g)    opracowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz sporządzanie sprawozdań;

h)    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)    główne miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nowa 11B, 86-170 Nowe;

b)    usytuowanie stanowiska pracy: budynek jednokondygnacyjny, brak windy;

c)     czas pracy: pełen wymiar, 40 - godzin tygodniowo;

d)    bezpośredni kontakt z podopiecznymi, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy;

e)    praca przy komputerze ponad 1/3 wymiaru czasu pracy;

f)     przewidywany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2019 roku.

 

5. Wymagane dokumenty:

a)    curriculum vitae;

b)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru, który można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe lub na stronie www.bip.gminanowe.pl);

c)     list motywacyjny;

d)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy;

e)    oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

f)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy wraz z klauzulą informacyjną (wg wzoru, który można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe lub na stronie www.bip.gminanowe.pl);

g)    koncepcja funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem

 

Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, z wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopii świadectw pracy.

 

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2018 roku wynosił 0%.

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe (nr 26 I piętro) lub przesłać na adres: Burmistrz Nowego plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem” do dnia 20 grudnia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Nowe). Dokumenty aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel. 523337214 (sprawy organizacyjno-finansowe) lub tel. 523337237 (sprawy merytoryczne związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy) lub w Urzędzie Gminy Nowe w pokoju nr 29 (I piętro) lub nr 9/10 (parter - MGOPS).

 

Osoby, które złożą dokumenty aplikacyjne w wyznaczonym terminie, prosimy
o przybycie do Urzędu Gminy Nowe plac św. Rocha 5 86-170 Nowe (sala posiedzeń
 I piętro)  dnia 21 grudnia o godzinie 10:00.

 

Z osobami, których dokumenty aplikacyjne spełnią wymogi formalne, zostanie w tym dniu przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i test wiedzy.  

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Nowe.

 

8. Inne informacje.

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze (zarządzenie nr 81/2009 Burmistrza Nowego z dnia 1 kwietnia 2009 roku)
w Urzędzie Gminy Nowe, można zapoznać się w Referacie Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Nowe, plac św. Rocha 5 86-170 Nowe, pokój nr 1 (parter) lub na stronie http://www.bip.gminanowe.pl/?c=1123.

 

Oferty odrzucone zostaną odesłane. Kandydaci, którzy spełnia wymagania formalne zostaną powiadomieni listownie o terminie dalszego postepowania konkursowego

Załączniki

Klauzula informacyjna -przesłanka Kadry - NABOR (17.3kB) Zapisz dokument  
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Burmistrz. Cz. Woliński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:G. Matusiak
Data wprowadzenia:2018-12-06 14:07:34
Opublikował:G. Matusiak
Data publikacji:2018-12-06 14:08:16
Ostatnia zmiana:2018-12-21 13:27:14
Ilość wyświetleń:1070

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij