Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8526391
od 26 października 2005
Praca » Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem obrazek Wersja do druku

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

            Burmistrz Nowego informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem wybrana została Pani Anna Pikuła zamieszkała w miejscowości Taszewko.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

W trakcie procesu naboru (test sprawdzający i rozmowa kwalifikacyjna), Pani Anna Pikuła wykazała się dużą wiedzą merytoryczną i predyspozycjami do wykonywania zadań wymaganymi na podanym stanowisku. Długoletni staż pracy oraz wiedza, jaką wykazała się podczas naboru, rokują prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez Panią Anna Pikułą.

 

 

                                                                      

 

        Nowe, dnia 6 grudnia 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Nowego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze pracy: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem ul. Nowa 11B w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

1. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260) kandydat:

a)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

b)    jest obywatelem polskim;

c)     posiada wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy  na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub socjologia;

d)    posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (art. 122 ustawy
o pomocy społecznej);

e)    posiada 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz co najmniej 0,5 roczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

f)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g)    cieszy się nieposzlakowaną opinią;

h)    prawa jazdy kat. B.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)    dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, systematyczność;

b)    komunikatywność i kreatywność;

c)     predyspozycje umożliwiające pozytywny kontakt i porozumiewanie się z uczestnikami i pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy;

d)    umiejętność kierowania pracą zespołu;

e)    znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i programów krajowych.

 

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)    organizacja pracy jednostki, kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;

b)    nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowanie jednostki, w tym opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych;

c)     administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu środowiskowego domu pomocy społecznej oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie;

d)    kierowanie rehabilitacją społeczną i psychiatryczną opieką zdrowotną, w tym m.in.: pozyskiwanie oraz utrzymywanie wymaganego stanu uczestników zajęć środowiskowego domu pomocy społecznej, zatwierdzanie i okresowa kontrola realizacji programów wspierająco-aktywizujących realizowanych w grupach terapeutycznych;

e)    współpraca z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, jego przedstawicielami, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowem, szkołami oraz innymi podmiotami i osobami fizycznym w zakresie realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy;

f)     zatrudnianie i zwalnianie pracowników środowiskowego domu pomocy społecznej oraz wykonywanie innych obowiązków pracodawcy;

g)    opracowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz sporządzanie sprawozdań;

h)    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)    główne miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nowa 11B, 86-170 Nowe;

b)    usytuowanie stanowiska pracy: budynek jednokondygnacyjny, brak windy;

c)     czas pracy: pełen wymiar, 40 - godzin tygodniowo;

d)    bezpośredni kontakt z podopiecznymi, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy;

e)    praca przy komputerze ponad 1/3 wymiaru czasu pracy;

f)     przewidywany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2019 roku.

 

5. Wymagane dokumenty:

a)    curriculum vitae;

b)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru, który można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe lub na stronie www.bip.gminanowe.pl);

c)     list motywacyjny;

d)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy;

e)    oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

f)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy wraz z klauzulą informacyjną (wg wzoru, który można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe lub na stronie www.bip.gminanowe.pl);

g)    koncepcja funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem

 

Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, z wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopii świadectw pracy.

 

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2018 roku wynosił 0%.

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe (nr 26 I piętro) lub przesłać na adres: Burmistrz Nowego plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem” do dnia 20 grudnia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Nowe). Dokumenty aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel. 523337214 (sprawy organizacyjno-finansowe) lub tel. 523337237 (sprawy merytoryczne związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy) lub w Urzędzie Gminy Nowe w pokoju nr 29 (I piętro) lub nr 9/10 (parter - MGOPS).

 

Osoby, które złożą dokumenty aplikacyjne w wyznaczonym terminie, prosimy
o przybycie do Urzędu Gminy Nowe plac św. Rocha 5 86-170 Nowe (sala posiedzeń
 I piętro)  dnia 21 grudnia o godzinie 10:00.

 

Z osobami, których dokumenty aplikacyjne spełnią wymogi formalne, zostanie w tym dniu przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i test wiedzy.  

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Nowe.

 

8. Inne informacje.

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze (zarządzenie nr 81/2009 Burmistrza Nowego z dnia 1 kwietnia 2009 roku)
w Urzędzie Gminy Nowe, można zapoznać się w Referacie Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Nowe, plac św. Rocha 5 86-170 Nowe, pokój nr 1 (parter) lub na stronie http://www.bip.gminanowe.pl/?c=1123.

 

Oferty odrzucone zostaną odesłane. Kandydaci, którzy spełnia wymagania formalne zostaną powiadomieni listownie o terminie dalszego postepowania konkursowego
Załączone dokumenty
  Klauzula informacyjna -przesłanka Kadry - NABOR (17.3kB) obrazek pobierz    
  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (29.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz. Cz. Woliński, Ilość wyświetleń: 911, Utworzony: 2018-12-06 14:07:34, Ostatnia zmiana: 2018-12-21 13:27:14 Historia zmian