Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

 

                                                                                               Nowe, dnia 23 listopada 2018 roku

ODG.2110.3.2018.KG

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

            Burmistrz Nowego informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Nowe wybrany został Pan Marcin Maliszewski zamieszkały w Grudziądzu.

 

Uzasadnienie wyboru

 

W trakcie procesu naboru (test sprawdzający, zadanie excel i rozmowa kwalifikacyjna), Pan Marcin Maliszewski wykazał się dużą wiedzą merytoryczną i predyspozycjami do wykonywania zadań wymaganymi na podanym stanowisku. Długoletni staż pracy na podobnym stanowisku oraz wiedza, jaką się wykazał podczas naboru, rokują prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez Pana Marcina Maliszewskiego.

 

                                                                                               Burmistrz Nowego

                                                                                                Czesław Woliński

 

 

 

Nowe, dnia 29 października 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Nowego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze pracy: Inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowe w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

1. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260) kandydat:

a)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

b)    jest obywatelem polskim;

c)     posiada wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa, prawa lub administracji oraz 3 - letni staż pracy na podobnym stanowisku związanym z budownictwem w  administracji;

d)    uprawnienia budowlane (co najmniej w zakresie ograniczonym);

e)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f)     cieszy się nieposzlakowaną opinią;

g)    prawa jazdy kat. B.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)    studia podyplomowe;

b)    dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, systematyczność;

c)     bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office (Word, Excel), poczty elektronicznej i Internetu;

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)    realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawanie informacji z dokumentacji planistycznej oraz opiniowanie
o zgodność przedsięwzięć z planami miejscowymi);

b)    przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej określonej w przepisach prawa budowlanego w celu realizacji inwestycji gminnych oraz wypełnianie obowiązków inwestora.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)    główne miejsce pracy: Urząd Gminy Nowe, plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe;

b)    usytuowanie stanowiska pracy: budynek trzykondygnacyjny, schody, brak windy;

c)     czas pracy: pełen wymiar, 40 - godzin tygodniowo;

d)    bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy;

e)    praca przy komputerze ponad 1/2 wymiaru czasu pracy;

f)     przewidywany termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2018 roku.

 

5. Wymagane dokumenty:

a)    curriculum vitae;

b)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru, który można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe lub na stronie www.bip.gminanowe.pl);

c)     list motywacyjny;

d)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz uprawnienia budowlane;

e)    oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

f)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy wraz z klauzulą informacyjną (wg wzoru, który można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe lub na stronie www.bip.gminanowe.pl);

 

Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, z wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz kserokopii świadectw pracy.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2018 roku wynosił powyżej 6%.

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe (nr 26 I piętro) lub przesłać na adres: Burmistrz Nowego plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowe” do dnia 13 listopada 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Nowe). Dokumenty aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel. 523337213, 523337234 lub w Urzędzie Gminy Nowe w pokoju nr 28 (I piętro) lub nr 1 (parter).

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu, terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Nowe.

 

8. Inne informacje.

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze (zarządzenie nr 81/2009 Burmistrza Nowego z dnia 1 kwietnia 2009 roku) w Urzędzie Gminy Nowe, można zapoznać się w Referacie Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Nowe, plac św. Rocha 5 86-170 Nowe, pokój nr 1 (parter) lub na stronie http://www.bip.gminanowe.pl/?c=1123

 

                                                                                               Burmistrz Nowego

                                                                                                Czesław Woliński

Załączniki

Klauzula informacyjna (197.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Burmistrz Cz. Woliński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Tomczak
Data wprowadzenia:2018-10-29 13:01:54
Opublikował:Marek Tomczak
Data publikacji:2018-10-29 13:03:23
Ostatnia zmiana:2018-11-23 10:05:27
Ilość wyświetleń:1521

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij