Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8398378
od 26 października 2005
Praca » Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki Wersja do druku

 

                                                                                               Nowe, dnia 23 listopada 2018 roku

ODG.2110.3.2018.KG

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

            Burmistrz Nowego informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Nowe wybrany został Pan Marcin Maliszewski zamieszkały w Grudziądzu.

 

Uzasadnienie wyboru

 

W trakcie procesu naboru (test sprawdzający, zadanie excel i rozmowa kwalifikacyjna), Pan Marcin Maliszewski wykazał się dużą wiedzą merytoryczną i predyspozycjami do wykonywania zadań wymaganymi na podanym stanowisku. Długoletni staż pracy na podobnym stanowisku oraz wiedza, jaką się wykazał podczas naboru, rokują prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez Pana Marcina Maliszewskiego.

 

                                                                                               Burmistrz Nowego

                                                                                                Czesław Woliński

 

 

 

Nowe, dnia 29 października 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Nowego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze pracy: Inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowe w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

1. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260) kandydat:

a)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

b)    jest obywatelem polskim;

c)     posiada wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa, prawa lub administracji oraz 3 - letni staż pracy na podobnym stanowisku związanym z budownictwem w  administracji;

d)    uprawnienia budowlane (co najmniej w zakresie ograniczonym);

e)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f)     cieszy się nieposzlakowaną opinią;

g)    prawa jazdy kat. B.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)    studia podyplomowe;

b)    dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, systematyczność;

c)     bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office (Word, Excel), poczty elektronicznej i Internetu;

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)    realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawanie informacji z dokumentacji planistycznej oraz opiniowanie
o zgodność przedsięwzięć z planami miejscowymi);

b)    przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej określonej w przepisach prawa budowlanego w celu realizacji inwestycji gminnych oraz wypełnianie obowiązków inwestora.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)    główne miejsce pracy: Urząd Gminy Nowe, plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe;

b)    usytuowanie stanowiska pracy: budynek trzykondygnacyjny, schody, brak windy;

c)     czas pracy: pełen wymiar, 40 - godzin tygodniowo;

d)    bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy;

e)    praca przy komputerze ponad 1/2 wymiaru czasu pracy;

f)     przewidywany termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2018 roku.

 

5. Wymagane dokumenty:

a)    curriculum vitae;

b)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru, który można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe lub na stronie www.bip.gminanowe.pl);

c)     list motywacyjny;

d)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz uprawnienia budowlane;

e)    oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

f)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy wraz z klauzulą informacyjną (wg wzoru, który można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe lub na stronie www.bip.gminanowe.pl);

 

Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, z wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz kserokopii świadectw pracy.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2018 roku wynosił powyżej 6%.

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe (nr 26 I piętro) lub przesłać na adres: Burmistrz Nowego plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowe” do dnia 13 listopada 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Nowe). Dokumenty aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel. 523337213, 523337234 lub w Urzędzie Gminy Nowe w pokoju nr 28 (I piętro) lub nr 1 (parter).

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu, terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Nowe.

 

8. Inne informacje.

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze (zarządzenie nr 81/2009 Burmistrza Nowego z dnia 1 kwietnia 2009 roku) w Urzędzie Gminy Nowe, można zapoznać się w Referacie Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Nowe, plac św. Rocha 5 86-170 Nowe, pokój nr 1 (parter) lub na stronie http://www.bip.gminanowe.pl/?c=1123

 

                                                                                               Burmistrz Nowego

                                                                                                Czesław Woliński

Załączone dokumenty
  Klauzula informacyjna (197.6kB) pobierz pokaż
  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (49.6kB) pobierz pokaż

Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Burmistrz Cz. Woliński, Ilość wyświetleń: 1294, Utworzony: 2018-10-29 13:01:54, Ostatnia zmiana: 2018-11-23 10:05:27 Historia zmian