Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7824569
od 26 października 2005
Wybory » Wybory samorządowe 2018 r. » Komunikat z 21.09.2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów obwodowych komisji wyborczych Wersja do druku

K O M U N I K A T

z dnia 21 września 2018 r.

o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów obwodowych komisji wyborczych  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia tego losowania

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 182 § 7-8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), § 10 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246) oraz § 13 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości dokonania zgłoszenia kandydatów do losowania, terminie tego zgłoszenia oraz miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powoływanych na obszarze gminy Nowe w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

1.     W związku ze zgłoszeniem do składów poszczególnych obwodowych komisji wyborczych  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie liczby kandydatów uniemożliwiającej powołanie tych komisji zgodnie z art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego, Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I powoła do składów tych komisji po jednym kandydacie zgłoszonym przez każdy komitet wyborczy oraz stosownie do art. 182 § 7 pkt 1 Kodeksu wyborczego przeprowadzi publiczne losowanie w celu wyłonienia pozostałych kandydatów do składów tych komisji.

2.     Pełnomocnicy wyborczy wszystkich komitetów wyborczych (lub osoby upoważnione przez pełnomocników wyborczych) mogą zgłosić do tego losowania tyle osób, ile w danej komisji brakuje do liczby 9. Wykaz obwodowych komisji wyborczych  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z informacją o liczbie kandydatów zgłoszonych zgodnie z art. 178 § 2 oraz liczbie kandydatów brakujących do liczby 9 stanowi załącznik do informacji.

3.     Zgłoszenia kandydatów do losowania będą przyjmowane w :

Urzędzie Gminy Nowe, Pl. Św. Rocha 5, pokój 34 przez Urzędnika Wyborczego Gminy Nowe w dniu 24 września 2018 r.  (poniedziałek) w godzinach od 14:00 do 15:00 oraz w dniu 25 września 2018 r. (wtorek) w godzinach od 13:00 do 14.00.

4.     Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie zostanie przeprowadzone w dniu 25 września 2018 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Nowe, Pl. Św. Rocha 5, w sali posiedzeń.

5.     Losowanie przeprowadzi w imieniu Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I Urzędnik Wyborczy Gminy Nowe, w sposób określony w powołanej wyżej uchwale PKW.

6.     Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a na jego podstawie komunikat o osobach wylosowanych do składów poszczególnych obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

7.     Komunikat, o którym mowa w pkt 6, zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

8.     Stosownie do § 15 ust. 1 powołanej wyżej uchwały PKW, w przypadku niedokonania w terminie zgłoszenia kandydatów do losowania w liczbie powodującej konieczność przeprowadzenia losowania, losowanie to nie zostanie przeprowadzone.

 

Załącznik

 

WYKAZ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE

 

Numer obwodu do głosowania

Siedziba obwodowej komisji ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

Liczba kandydatów prawidłowo zgłoszonych

Liczba kandydatów brakujących do liczby 9

1.

Szkoła Podstawowa nr 2, Nowe, ul. Myśliwska 2b

8

1

2.

Centrum Kultury „Zamek”, Nowe, Plac Zamkowy 3

8

1

3.

Remiza OSP, Nowe, Aleja 3 maja 5

8

1

4.

Szkoła Podstawowa nr 2, Nowe, ul. Myśliwska 2b

8

1

5.

Dom Kultury, Bochlin 63

8

1

6.

Dom Kultury, Rychława 67

8

1

7.

Szkoła Podstawowa, Tryl 98

8

1

8.

Świetlica wiejska, Mały Komorsk 6b

7

2

9.

Świetlica wiejska, Zdrojewo 28

8

1

10.

Świetlica wiejska, Górne Morgi 14

8

1

 

WYKAZ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

 

Numer obwodu do głosowania

Siedziba obwodowej komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Liczba kandydatów prawidłowo zgłoszonych

Liczba kandydatów brakujących do liczby 9

1.

Szkoła Podstawowa nr 2, Nowe, ul. Myśliwska 2b

7

2

2.

Centrum Kultury „Zamek”, Nowe, Plac Zamkowy 3

7

2

3.

Remiza OSP, Nowe, Aleja 3 maja 5

7

2

4.

Szkoła Podstawowa nr 2, Nowe, ul. Myśliwska 2b

6

3

5.

Dom Kultury, Bochlin 63

7

2

6.

Dom Kultury, Rychława 67

6

3

7.

Szkoła Podstawowa, Tryl 98

7

2

8.

Świetlica wiejska, Mały Komorsk 6b

7

2

9.

Świetlica wiejska, Zdrojewo 28

7

2

10.

Świetlica wiejska, Górne Morgi 14

7

2

 


Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Marek Tomczak, Ilość wyświetleń: 388, Utworzony: 2018-09-21 14:03:21, Ostatnia zmiana: 2018-09-24 13:36:04 Historia zmian