Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6586875
od 26 października 2005
Gmina » Obwieszczenia » Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Wersja do druku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

·          przeznaczony do wyodrębnienia, jako nieruchomość lokalowa, samodzielny lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku wielolokalowym przy ul. Bydgoskiej 27 w Nowem,

·          powierzchnia użytkowa lokalu 40,00m2, pow. pomieszczeń przynależnych 7,77m2 udział w nieruchomości wspólnej wyrażony ułamkiem 126/1008,

·          budynek przy ul. Bydgoskiej 27 zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 1118 o pow. 0,1008ha położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe-Miasto, w obrębie Nowe,

·          działka ewidencyjna nr 1118 została w księdze wieczystej nr kw BY1S/00039032/8 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu,

·          w księdze wieczystej nr kw BY1S/00039032/8 jako właściciel wpisana jest Gmina Nowe, a jako użytkownicy wieczyści właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,

·          właścicielem lokalu mieszkalnego nr 7 jest Gmina Nowe.

 

2. Opis nieruchomości.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 40,00m2 składa się z jednego pokoju, przedpokoju i kuchni z łazienką. Do lokalu przynależą pomieszczenia na korytarzu, w piwnicy i budynku gospodarczym o łącznej pow. 7,77m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Lokal wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Lokal ogrzewany piecem kaflowym. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna (kamienice) i obiekty handlowo – usługowe.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości:

·          Lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia w drodze bezprzetragowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

·          W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/196/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe, działka nr 1118 zlokalizowana jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem D16MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej. Ponadto obowiązują pozostałe ustalenia planu. Z treścią przywoływanej uchwały można zapoznać się na stronie internetowej www.bib.gminanowe.pl.

 

 

 

4. Cena za nieruchomość i termin zapłaty:

·          37 500,00zł zw. VAT (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100gr).

·          Nabywca lokalu ma prawo wyboru terminu zapłaty. Istnieje możliwość zapłaty ceny jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży i skorzystania z bonifikaty lub rozłożenia jej na raty.

Cenę można rozłożyć na maksymalnie dziesięć rocznych rat. Pierwsza rata płatna przed podpisaniem umowy, pozostałe dziewięć płatne do 31 marca każdego roku. Niezapłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipoteką.

·          Zgodnie z Uchwałą Nr X/70/99 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, kupującemu przysługuje 25% bonifikata od ceny lokalu, jeżeli najpóźniej w dniu zawarcia umowy uiści należną cenę sprzedaży.

·          Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/228/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia umownej stopy procentowej dla oprocentowania niezapłaconej części ceny nieruchomości rozłożonej na raty, jeżeli kupujący zdecyduje się na zakup nieruchomości na raty, to niezapłacona część ceny zostanie oprocentowana w wysokości połowy stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

·          Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowe obciążają nabywcę nieruchomości.

 

5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

·          pierwsza opłata w wysokości 25% wartości udziału w gruncie,

·          opłaty roczne w wysokości 1% wartości udziału w gruncie.

                                                                

6. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

·          aktualna wartość udziału w gruncie 5 808,00zł (słownie: pięć tysięcy osiemset osiem złotych 00/100gr),

·          pierwsza opłata w kwocie 1 452,00zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100gr),

·          opłata roczna w kwocie 58,08zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych 08/100gr).

 

7. Terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu:

·          pierwsza opłata płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy,

·          opłaty roczne płatne od roku następującego po roku podpisania umowy, bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku, przez cały okres trwania użytkowania wieczystego.

     

8. Zasady aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Zastrzega się możliwość zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w przypadku jej aktualizacji na skutek zmiany  wartości rynkowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, nie częściej niż jeden raz w roku.

 

 

 

 

 

 

9. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

·          6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem na okres 21

 

 

 

 

Nowe, dnia 15 lutego 2018 r.


Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Ariel Gutowski, Ilość wyświetleń: 37, Utworzony: 2018-02-13 13:19:58, Ostatnia zmiana: 2018-02-13 13:20:52 Historia zmian