Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7615498
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2018

Kategorie
  Uchwała Nr XXXVI/236/18 Rady Miejskiej w Nowem z 8.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem.pdf (1)
  Uchwała Nr XXXVI/237/18 Rady Miejskiej w Nowem z 8.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwala Nr XXXVI/238/18 Rady Miejskiej w Nowem z 8.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr XXXVI/239/18 Rady Miejskiej w Nowem z 8.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr XXXVII/240/18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.02.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej (1)
  Uchwała Nr XXXVII/241/18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.02.2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze (1)
  Uchwała Nr XXXVII/242/18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.02.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Nowe za pomocą innego instrumentu płatniczego (1)
  Uchwała Nr XXXVII/243/18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.02.2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji usług wodociagowych .... (1)
  Uchwała Nr XXXVII/244/18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.02.2018 r. w sprawie podzialu gminy Nowe na okręgi wyborcze (1)
  Uchwala Nr XXXVII/245/18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.02.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowe do projektu "Gminny Model Usług Opiekuńczych" ..... (1)
  Uchwała Nr XXXVII/246/18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.02.2018 r. zmieniająca budzet Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Uchwała Nr XXXVIII.247.18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.03.2018 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXXVIII.248.18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.03.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (1)
  Uchwała Nr XXXVIII.249.18 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 28.03.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowego z d. 5 lutego 2018 r. (1)
  Uchwała Nr XXXVIII.250.18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe w 2018 r. (1)
  Uchwała Nr XXXVIII.251.18 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 28.03.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr działki 804.3 położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXXVIII/252/18 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 28.03.2018 r. w sprawie podziału gminy Nowe na stałe obwody głosowania (1)
  Uchwała Nr XXXVIII.253.18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowe do realizacji projektu pt. Mieszkamy razem przy ul. Nowej 11...... (1)
  Uchwała Nr XXXVIII.254.18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.03.2018 r. w sprawie przystapienia Gminy Nowe do realizacji projektu .Uczymy przez zabawę-to rozwój i przyszłość kazdego dziecka..... (1)
  Uchwała Nr XXXVIII.255.18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.03.2018 r. w sprawie podjęcia współpracy pomiedzy Gminą Nowe a Radą Miejską w Radziwiłłowa na Ukrainie (1)
  Uchwała Nr XXXVIII.256.18 Rady Miejskiej w Nowem z 28.03.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2018-2032. (1)
  Uchwała Nr XXXIX.260.18 Rady Miejskiej w Nowem z 18.04.2018 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Nowe (1)
  Uchwała Nr XXXIX.261.18 Rady Miejskiej w Nowem z 18 .04.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2017-2022 (1)
  Uchwała Nr XL.262.18 Rady Miejskiej w Nowem z 16.05.2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie zabezpieczenia mienia gminy i bezpieczeństwa publicznego-funkcjonowanie .... (1)
  Uchwała Nr XL.263.18 Rady Miejskiej w Nowem z 16.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Kozielec (1)
  Uchwała Nr XL.264.18 Rady Miejskiej w Nowem z 16.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 32.3 położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XL 265.18 Rady Miejskiej w Nowem z 16.05.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2018-2032 (1)
  Uchwała Nr XL.266.18 Rady Miejskiej w Nowem z 16.05.2018 r. zmieniajaca budżet Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Uchwała Nr XL.267.18 Rady Miejskiej w Nowem z 16.05.2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf (1)
  Uchwała Nr XLI.268.18 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2018 - 2019 (1)
  Uchwała Nr XLI.269.18 Rady Miejskiej w Nowem z 30.05.2018 r.w sprawie przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie postanowień uchwały.... (1)
  Uchwała Nr XLII.270.18 Rady Miejskiej w Nowem z 27.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za rok 2017 (1)
  Uchwała Nr XLII.271.18 Rady Miejskiej w Nowem z 27.06.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 (1)
  Uchwała Nr XLII.272.18 Rady Miejskiej w Nowem z 27.06.2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Nowe maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajow napojów alkoholowych ..... (1)
  Uchwała Nr XLII.273.18 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 27.06.2018 r. zmieniajaca budżet Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Uchwała Nr XLII.274.18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27.06.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XLII.275.18 Rady Miejskiej w Nowem z 27.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jadnolokalowym Zdrojewo 28A,Gmina Nowe (1)
  Uchwała Nr XLII.276.2018 Rady Miejskiej w Nowem z 27.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (1)
  Uchwała Nr XLII.277.18 Rady Miejskiej w Nowem z 27.06.2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowe do realizacji projektu czas na zmiany - program podnoszenia kompetencji ..... (1)
  Uchwała Nr XLIII.278.18 Rady Miejskiej w Nowem z 13.08.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2017-2020 z perspektywą wykonania do 2013 roku (1)
  Uchwała Nr XLIII.279.18 Rady Miejskiej w Nowem z 13.08.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli w przedszkolach, szkołach i oddziałach ... (1)
  Uchwała Nr XLIV.280.18 Rady Miejskiej w Nowem z 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie poziomej naprawy dróg oraz wydatkow związanych z zimowym utrzymaniem dróg .... (1)
  Uchwała Nr XLIV.281.18 Rady Miejskiej w Nowem z 29.08.2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych .... (1)
  Uchwała Nr XLIV.282.18 Rady Miejskiej w Nowem z 29.08.2018 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Uchwała Nr XLV.283.18 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 26.09.2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe za pierwsze półrocze 2018 r (1)
  Uchwała Nr XLV.284.18 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 26.09.2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XLV.285.18 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 26.09.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem .... (1)
  Uchwała Nr XLV.286.18 Rady Miejskiej w Nowem z 26.09.2018 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2018 (0)
  Uchwała Nr XLV.287.18 Rady Miejskiej w Nowem z 26.09.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2018-2032 (1)
  Uchwała Nr XLVI.288.18 Rady Miejskiej w Nowem z 17.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XLVI.289.18 Rady Miejskiej w Nowemz 17.10.2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (1)
  Uchwała Nr XLVI.290.18 Rady Miejskiej w Nowem z 17.10.2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie sprzedazy mienia gminnego w 2018 r (1)
  Uchwała Nr XLVII.291.18 Rady Miejskiej w Nowem z 29.10.2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości podatek od nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XLVII.292.18 Rady Miejskiej w Nowem z 29.10.2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będący podstawą do ustalenia .. (1)
  Uchwała Nr XLVII.293.18 Rady Miejskiej w Nowem z 29.10.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (1)
  Uchwała Nr XLVII.294.18 Rady Miejskiej w Nowem z 29.10.2018 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Uchwała Nr XLVIII.295.18 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 9.11.2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowe (1)
  Uchwała Nr I.1.18 Rady Miejskiej w Nowem z 21.11.2018 r. w sprawie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr I.2.18 Rady Miejskiej w Nowem z 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr I.3.15 Rady Miejskiej w Nowem z 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr I.4.18 Rady Miejskiej w Nowem z 21.11.2018 r. w sprawie regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr I.5.18 Rady Miejskiej w Nowem z 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr II.6.18 Rady Miejskiej w Nowem z 5.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr II.7.18 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 5.12.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr II.8.18 Rady Miejskiej w Nowem z 5.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (1)
  Uchwała Nr II.9.18 Rady Miejskiej w Nowem z 5.12..2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg,Wnioskow i Petycji (1)
  Uchwała Nr II.10.18 Rady Miejskiej w Nowem z 5.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr II.11.18 Rady Miejskiej w Nowem z 5.12.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów,Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr II.12.18 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 5.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej (1)
  Uchwała Nr II.13.18 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 5.12.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Polityki Społecznej (1)
  Uchwała Nr II.14.18 Rady Miejskiej w Nowem z 5.12.2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr II.15.18 Rady Miejskiej w Nowem z 5.12.2018 r. w sprawie uchwalenia na 2018 r. Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ..... (1)
  Uchwała Nr II.16.18 Rady Miejskiej w Nowem z 5.12.2018 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem oraz nadania mu statutu (1)
  Uchwała Nr II.17.18 Rady Miejskiej w Nowem z 5.12.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr II.18.18 Rady Miejskiej w Nowem z 5.12.2018 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością gminy używanego do celów służbowych przez radnego.... (1)
  Uchwała Nr II.19.18 Rady Miejskiej w Nowem z 5.12.2018 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Uchwała Nr III.20.18 Rady Miejskiej w Nowem z 19.12.2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreslenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (1)
  Uchwała Nr III.21.18 Rady Miejskiej w Nowem z 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2019 (1)
  Uchwała Nr III.22.18 Rady Miejskiej w Nowem z 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2019-2032 (1)
  Uchwała Nr III.23.18 Rady Miejskiej w Nowem z 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 (1)
  Uchwała Nr III.24.18 Rady Miejskiej w Nowm z 19.12.2018 r. w sprwie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (1)
  Uchwała Nr III.25.18 Rady Miejskiej w Nowem z 19.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr III.26.18 Rady Miejskiej w Nowem z 19.12.2018 r. w sprawie ustalenia diet radnych (1)
  Uchwała Nr III.27.18 Rady Miejskiej w Nowem z 19.12.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu nr 553.9 położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr III.28.18 Rady Miejskiej w Nowem z 19.12.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu nr 73.4 położonej w Głodowie (1)
  Uchwała Nr III.29.18 Rady Miejskiej w Nowem z 19.12.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu nr 73.5 położonej w Głodowie (1)
  Uchwała Nr III.30.18 Rady Miejskiej w Nowem z 19.12.2018 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe (1)