Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027481
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Rekompensata z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych Wersja do drukuREKOMPENSATA  Z  TYTUŁU  ODBYCIA  ĆWICZEŃ  WOJSKOWYCH

 

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

 

2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki

    wojskowej stwierdzające okres ćwiczeń oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu ich odbywania  .

 

3. Zaświadczenia:

 

   a/ zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej

        żołnierzem rezerwy zawierające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia, wydane przez pracodawcę,

 

   b/ zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego

        utraconego dochodu uwzględniającego kwotę dochodu  uzyskanego przez żołnierza

        z prowadzonej  działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń

        wojskowych, podzielona przez 252 dni,

 

   c/ zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej.

 

Opłaty

Brak opłat.

 

Termin załatwienia sprawy

do 7 dni.

 

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy  

II piętro, pok. 33

tel.: (052) 3337219

 

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

 

1. Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli

    ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub w dniu

    wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku

    pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które

    mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
2. Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej

    służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.
3. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał

    z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
4. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego

    miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin

    powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu

    Statystycznego.

5. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Burmistrz Nowego na udokumentowany wniosek uprawnionego

    żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy.

 

Podstawa prawna

 

Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 1520 z późn. zm.)

Załączone dokumenty
  WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE W OKRESIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH (6.9kB) pobierz    

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:G. Matusiak, Ilość wyświetleń: 2822, Utworzony: 2006-04-19 08:57:43, Ostatnia zmiana: 2017-10-10 09:26:49 Historia zmian