Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7824615
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2017 r. » Zarządzenie Nr 171/2017 Burmistrza Nowego z 16 lutego 2017 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 3/2017 Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 171/2017

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 16 lutego 2017 roku

 

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie  ofert nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku.    

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z poz. zm.), art.15 ust. 2a,2b, 2d, i 2da  ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r poz. 1817) uchwały nr XXII/151/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: uchwalenia na 2017 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku., złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym składzie:

 

1) Pan Jerzy Wotkowski – Przewodniczący

2) Pani Jolanta Madziąg    Członek

3) Pan  Magdalena Podgórska   – Członek

4) Pani Izabela Hirsch-Lewandowska - Członek

 

§ 2. Komisja działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 15 Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 uchwalonym uchwałą nr XII/151/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2016  roku w sprawie uchwalenia na 2017 rok Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz regulaminem otwartego konkursu  ofert nr 3/2017.

 

§ 3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www:gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   Burmistrz Nowego

                                                                                   Czesław Woliński         

 

 


Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Zbigniew Lorkowski, Ilość wyświetleń: 482, Utworzony: 2017-02-20 12:46:34, Ostatnia zmiana: 2017-02-20 12:54:33 Historia zmian