Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625621
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2017

Kategorie
  Uchwała Nr XXIV/166/17 Rady Miejskiej w Nowem z 27.01.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjow do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe (1)
  Uchwała Nr XXIV/167/17 Rady Miejskiej w Nowem z 27.01.2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolego i czasu przeznaczonego na bezplatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach.... (1)
  Uchwała Nr XXIV/168/17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej (1)
  Uchwała Nr XXIV/169/17 Rady Miejskiej w Nowem z 27.01.2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu nr 1411 połozonej w Mowem (1)
  Uchwała Nr XXIV/170/17 Rady Miejskiej w Nowem z 27.01.2017 r. z 27.01.2017 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu nr 1131 położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXIV/171/17 Rady Miejskiej w Nowem z 27.01.2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od wlascicieli nieruchomości .... (1)
  Uchwała Nr XXV/172/17 Rady Miejskiej w Nowem z 22.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (1)
  Uchwała Nr XXV/173/17 Rady Miejskiej w Nowem z 22.02.2017 r. zmieniająca budżet gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Uchwała Nr XXVI.174.17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29.03.2017 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXVI.175.17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (1)
  Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajęcia i do wydzierzawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony (1)
  Uchwała Nr XXVI.177.17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe w 2017 r (1)
  Uchwała Nr XXVI.178.17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XXVI.179.17 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r. (1)
  Uchwała Nr XXVI.180.17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29.03.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Nowe (1)
  Uchwała Nr XXVI.181.17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bochlin (1)
  Uchwała Nr XXVI.182.17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajewo (1)
  Uchwała Nr XXVI.183.17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Komorsk (1)
  Uchwała Nr XXVI.184.17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mątawy (1)
  Uchwała Nr XXVI.185.17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milewko (1)
  Uchwała Nr XXVI.186.17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morgi (1)
  Uchwała Nr XXVI.187.17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny (1)
  Uchwała Nr XXVI.188.17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rychława (1)
  Uchwała Nr XXVI.189.17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tryl (1)
  Uchwała Nr XXVI.190.17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdrojewo (1)
  Uchwała nr XXVII/191/17 Rady Miejskiej w Nowem z 26.04.2017 r. w sparwie udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo Graniczne (1)
  Uchwała nr XXVII/192/17 Rady Miejskiej w Nowem z 26.04.2017 r. w sparwie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu (1)
  Uchwała nr XXVII/193/17 Rady Miejskiej w Nowem z 26.04.2017 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Uchwała nr XXVII/194/17 Rady Miejskiej w Nowem z 26.04.2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2017-2032 (1)
  Uchwała nr XXVII/195/17 Rady Miejskiej w Nowem z 26.04.2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (1)
  Uchwała Nr XXVIII.196.17 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 10.05.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe (1)
  Uchwała Nr XXVIII/197/17 Rady Miejskiej w Nowem z 10.05.2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2012-2022 (1)
  Uchwała Nr XXVIII/198/17 Rady Miejskiej w Nowem z 10.05.2017 r. w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorzadowych zgromadzonych w dniu 16.03.2017 r. w Warszawie dotyczącego obrony samorządności ... (1)
  Uchwała Nr XXIX/199/17 Rady Miejskiej w Nowem z 7 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Nowem nad jeziorem Czarownic do wynajęcia w drodze bezprzetargowej ...... (1)
  Uchwała Nr XXIX/200/17 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień .... (1)
  Uchwała Nr XXX/201/17 Rady Miejskiej w Nowem z 28.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Nowe za rok 2016 (1)
  Uchwała Nr XXX/202/17 Rady Miejskiej w Nowem z 28.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonaniavbudżetu za rok 2016 (1)
  Uchwała Nr XXX/203/17 Rady Miejskiej w Nowem z 28.06.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowego z dn. 25 maja 2017 r. (1)
  Uchwała Nr XXX/204/17 Rady Miejskiej w Nowem z 28.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXX/205/17 Rady Mejskiej w Nowem z 28.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowe na lata 2017-2021 (1)
  Uchwała Nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Nowem z 28.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowe na lata 2017-2020 (1)
  Uchwała Nr XXX/207/17 Rady Miejskiej w Nowem z 28.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizcji dla Gminy Nowe na lata 2017-2020 (1)
  Uchwała Nr XXX/208 /17 Rady Miejskiej w Nowem z 28.06.2017 r. zmieniająca budżet gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Uchwala Nr XXXI/209/2017 Rady Miejskiej w Nowem z 30.08.2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie sprzedaży lokali komunalnych i działek budowlanych na terenie gminy w 2016 r. .... (1)
  Uchwała Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Nowem z 30.08.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy (1)
  Uchwała Nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej w Nowem z 30.08.2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierzawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu nr 1083/5 położonej w Nowem (1)
  Uchwala Nr XXXII/213 /17 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 27.09.2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe za pierwsze pólrocze 2017 r. (1)
  Uchwała Nr XXXII/214/17 Rady Miejskiej w Nowem z dn.27.09.2017 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIII/156/16 z dnia 21.12.2016 rr. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 (1)
  Uchwała Nr XXXII/215 /17 Rady Miejskiej w Nowem z 27.09.2017 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Uchwała Nr XXXII/216/17 Rady Miejskiej w Nowem z 27.09.2017 r. zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową gminy Nowe na lata 2017-2032 (1)
  Uchwała Nr XXXIII/217/17 Rady Miejskiej w Nowem z 25.10.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szścioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Trylu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Trylu (1)
  Uchwała Nr XXXIII/218/17 Rady Miejskiej w Nowem z 25.10.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szęścioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem (1)
  Uchwała nr XXXIII/219/17 Rady Miejskiej w Nowem z 25.10.2017 r. zmieniajaca budżet Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Uchwała Nr XXXIV/220/17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XXXIV/ 221/17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.11.2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzajacych kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (1)
  Uchwała Nr XXXIV/222/17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.11.2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (1)
  Uchwała Nr XXXIV/223/17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej (1)
  Uchwała Nr XXXIV/224/17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (1)
  Uchwala Nr XXXIV/225/17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2017-2020 (1)
  Uchwała Nr XXXIV/226/17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.11.2017 r. w sprawie uchwalenia na 2018 r. programu wspólpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ..... (1)
  Uchwała Nr XXXIV/227/17 Rady Miejskiej w Nowem z 29.11.2017 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Uchwała Nr XXXV/228/17 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,, nabywania i wykupu (1)
  Uchwała Nr XXXV/229/17 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Uchwała Nr XXXV/230/17 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2018-2032 (1)
  Uchwała Nr XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
  Uchwała Nr XXXV/232/17 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2018 r. (1)
  Uchwała Nr XXXV.233.17 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2017 r. w sprawie przyjecia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie sprzedaży mienia gminnego w 2017 r. (1)
  Uchwała Nr XXXV/234/17 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rawizyjnej na 2018 r. (1)
  Uchwała Nr XXXV/235/17 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2017 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2017 (1)