Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027465
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Działalność gospodarcza Wersja do druku


KOMUNIKAT DLA PRZEDSIEBIORCÓW

Zgodnie z art. 61 ust. 1  i 2  ustawy z dnia 25  września 2015 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 roku poz. 1893), w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 roku) – wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

 

 

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

 

 Aby zgłosić rozpoczęcie, zawieszenie, wznowienie i zakończenie działalności  gospodarczej należy zalogować się ma stronie www.ceidg.gov.pl iwypełnić wniosek CEIDG-1, który musi być opatrzony podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. 

W przypadku braku certyfikatu lub profilu zaufanego  można zgłosić się do dowolnego urzędu gminy celem dokonania rejestracji działalności gospodarczej , zmiany zapisów, zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania działalności na druku wniosku CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 złożony w formie papierowej pracownik przekształca w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG.

Można również zarejestrować działalność gospodarczą przez telefon. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje niezbędne dane do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po rozmowie interesant otrzyma sms z numerem wniosku, z którym udaje się do dowolnego urzędu gminy, gdzie wniosek jest drukowany i podpisany przez wnioskodawcę

 

 

 

Rodzaje dzialności gospodaczej wg. PKD2007 dostępne są na stronie:   Polska Klasyfikacja Działalności

 

Lista kodów PKD zawierająca informacje o powiązaniach z działalnością reglamentowaną oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  01 Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do CEIDG w formie elektronicznej (396.5kB) pobierz pokaż
  02 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (337.8kB) pobierz pokaż
  03 Część CEIDG-MW Nr... Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej (296.8kB) pobierz pokaż
  04 Część CEIDG-PN Nr... Udzielone pełnomocnictwa (292.3kB) pobierz pokaż
  05 Część CEIDG-POPR (129.7kB) pobierz pokaż
  06 Część CEIDG-RB Nr... Informacja o rachunkach bankowych (294kB) pobierz pokaż
  07 Część CEIDG-RD Nr... Wykonywana działalność gospodarcza (306.7kB) pobierz pokaż
  08 Część CEIDG-SC Nr... Udział w spólkach cywilnych (295.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:K.Gutowska, Ilość wyświetleń: 4515, Utworzony: 2006-04-18 15:27:09, Ostatnia zmiana: 2018-05-25 13:43:18 Historia zmian