Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6734855
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Działalność gospodarcza Wersja do druku


CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

 

 Aby zgłosić rozpoczęcie, zawieszenie, wznowienie i zakończenie działalności  gospodarczej należy zalogować się ma stronie www.ceidg.gov.pl iwypełnić wniosek CEIDG-1, który musi być opatrzony podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. 

W przypadku braku certyfikatu lub profilu zaufanego  można zgłosić się do dowolnego urzędu gminy celem dokonania rejestracji działalności gospodarczej , zmiany zapisów, zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania działalności na druku wniosku CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 złożony w formie papierowej pracownik przekształca w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG.

Można również zarejestrować działalność gospodarczą przez telefon. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje niezbędne dane do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po rozmowie interesant otrzyma sms z numerem wniosku, z którym udaje się do dowolnego urzędu gminy, gdzie wniosek jest drukowany i podpisany przez wnioskodawcę.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

 

 

Rodzaje dzialności gospodaczej wg. PKD2007 dostępne są na stronie:   Polska Klasyfikacja Działalności

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) - tekst jednolity

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808)

3.
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 Nr   47, poz. 278) transponująca przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu

    Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36)

 

4. Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764)

 

5. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)

 

6. Ustawa z dnia 16 września 2011 o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 232, poz. 1378)

 

 

Lista kodów PKD zawierająca informacje o powiązaniach z działalnością reglamentowaną oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  01 Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 (117.8kB) pobierz pokaż
  02 CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalnosci gospodarczej (76.3kB) pobierz pokaż
  03 CEIDG-MW dodatkowe miejsce wykonywania dzialalności gospodarczej (36.3kB) pobierz pokaż
  04 CEIDG-PN udzielone pełnomocnictwa (43.1kB) pobierz pokaż
  05 CEIDG-POPR formularz do dokonywania korekt przy wypełniania wniosku CEIDG-1 (29.8kB) pobierz pokaż
  06 CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych (42.8kB) pobierz pokaż
  07 CEIDG-RD wykonywana działalność gospodarcza (40.3kB) pobierz pokaż
  08 CEIDG-SC udział w spółkach cywilnych (35.2kB) pobierz pokaż
  09 ZUS ZCNA zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (500.5kB) pobierz pokaż
  10 ZUS ZIUA zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (43.4kB) pobierz pokaż
  11 ZUS ZUA zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej (431.5kB) pobierz pokaż
  12 ZUS ZZA zgłoszenie zmiany danych (400.5kB) pobierz pokaż
  13 ZUS ZWA wyrejestrowanie z ubezpieczeń (192.3kB) pobierz pokaż

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:K.Gutowska, Ilość wyświetleń: 4041, Utworzony: 2006-04-18 15:27:09, Ostatnia zmiana: 2017-10-17 10:32:53 Historia zmian