Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027464
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wersja do druku

                                 

                               ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia (załącznik 1).

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży

   napojów alkoholowych.

3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży

    będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. Decyzja właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą spełnienie

    warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy w Nowem, plac św. Rocha 5 86-170 Nowe, pokój nr 34 (II piętro), Biuro Obsługi Interesanta (parter), telefon 523327219, email: kryzys @gminanowe.pl

 

Sposób załatwienia

 

Organ zezwalający – Burmistrz Nowego.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ma formę decyzji i wydawane jest na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych w terminie 30 dni od złożenia wniosku:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;

b) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

c) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wydanie decyzji następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowem o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Nowem.

 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

   (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

2.Uchwała Rady Miejskiej w Nowem Nr XXXI/209/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad

   usytuowania na terenie Gminy Nowe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

3. Uchwała Nr XXXIV/238/2001 r. Rady Miejskiej w Nowem z dnia 7 listopada 2001 r.
     w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) dla terenu miasta i gminy Nowe.

4. Ustawa z dnia 16.06.10960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r poz. 267).

 

Tryb odwoławczy

 

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego.

 

Informacje dodatkowe

 

Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się w miejscu sprzedaży (punkty gastronomiczne)

 i poza miejscem sprzedaży (sklepy).

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.

 

Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży:

1. Posiadanie zezwolenia.

2. Wniesienie opłaty na rachunek gminy Nowe, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

    - 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo;

    - 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18 % alkoholu
      (z wyjątkiem piwa);

   - 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

   Opłaty te dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie.

   Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholi w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia  do dnia

   31 stycznia pisemnego oświadczenia (załącznik 2) o wartości  sprzedaży poszczególnych rodzajów

   napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

   Przedsiębiorcy, których roczna sprzedaż poszczególnych  rodzajów  napojów alkoholowych

   przekroczyła wartość:

      37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zaw.  do 4,5 % oraz  piwo wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej

                            wartości sprzedaży tych napojów;

      37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu
                         (z wyjątkiem piwa) wynosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów

                           w roku poprzednim

        

      77.000,00 zł dla  napojów  alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wynosi w wysokości

                            2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 


   Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości 

   w/w wnoszą opłatę podstawową  tj. 525,00 zł,  525,00 zł,  2100,00 zł.

   Opłata wnoszona jest na rachunek gminy Nowe w  każdym roku  kalendarzowym objętym

   zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku

    kalendarzowego.

3. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie

    zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

4. W terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku kalendarzowego objętego

    zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych

    odpowiedniego zaświadczenia.

5. Posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży.

6. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę

    w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

7. Zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych

    zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

8. Prowadzenie sprzedaży w punkcie spełniającym wymogi określone przez Radę Miejską w Nowem.

9. Przestrzeganie innych zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, określonych przepisami

    prawa.

 

Jednorazowe zezwolenia

 

1. Wydawane są na wniosek (załącznik nr 3)

2. Wydawane są na okres do 2 dni przedsiębiorcom, którzy posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów

    alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

3. Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy Nowe przez wydaniem

    zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń .

4. Procedura i tryb wydawania zezwolenia - tak jak w przypadku stałych zezwoleń na sprzedaż napojów

   alkoholowych.

 

Załączone dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych (288.4kB) pobierz pokaż
  2 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (202.1kB) pobierz pokaż
  3. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholi (52kB) pobierz pokaż
  4. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole (23kB) pobierz pokaż
  5. Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych (17.2kB) pobierz    

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:K.Gutowska, Ilość wyświetleń: 3809, Utworzony: 2006-04-18 14:53:06, Ostatnia zmiana: 2018-11-27 14:28:48 Historia zmian