Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7888868
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2017 r.

Kategorie
  Zarządzenie Nr 161/2017 Burmistrza Nowego z 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku (1)
  Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Nowego z 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku (1)
  Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Nowego 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku (1)
  Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Nowego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w 2017 roku (1)
  Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrza Nowego z 19 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2017 roku (1)
  Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Nowego z 27.01.2017 r. zmieniające plan wydatków budzetu Gminy Nowe na rok 2017 (0)
  Zarządzenie Nr 167/2017 Burmistrza Nowego z 30.01.2017 r. zmieniajace plan wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 168/2017 Burmistrza Nowego z 30.01.2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkól podstawowych oraz ..... (1)
  Zarządzenie Nr 169.2017 Burmistrza Nowego z 30.01.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałow przedszkoklnych dla których gmina Nowe jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów ...... (1)
  Zarządzenie Nr 170/2017 Burmistrza Nowego z 10.02.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 171/2017 Burmistrza Nowego z 16 lutego 2017 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 3/2017 (1)
  Zarządzenie Nr 172/2017 Burmistrza Nowego z 16 lutego 2017 w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2017 (1)
  Zarządzenie Nr 173/2017 Burmistrza Nowego z 16 lutego 2017 w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 4/2017 (1)
  Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Nowego z 20.02.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 175/2016 Burmistrza Nowego z 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia czynszu za wynajęcie pomieszczenia gospodarczego w budynku przy Rynku 11 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 176/2017 Burmistrza Nowego z 21 lutego 2017 r. w sprawie okreslenia czynszu za wynajęcie części dzialki gruntu nr 1131 połozonej w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Nowego z 24 lutego 2017 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2017 (1)
  Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Nowego z 28.02.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 179.2017 Burmistrza Nowego z 28.02.2017 r. w sprawie określenia czynszu za wynajęcie lokalu użytkowego w budynku przy ul. Gdańskiej 21 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Nowego z 2 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2017 (1)
  Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Nowego z 2 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2017 (1)
  Zarzadzenie Nr 182.2017 Burmistrza Nowego z 7.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli w Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 183/2017 Burmistrza Nowego z 16.03.2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (1)
  Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Nowego z 20.03.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 185/2017 Burmistrza Nowego z 28.03.2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. (1)
  Zarzadzenie Nr 186/2017 Burmistrza Nowego z 28.03.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorzadowych ..... (1)
  Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Nowego z 28.03.2017 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wydzierżawienie gruntu komunalnego z przeznaczeniem na urządzenie pasieki (1)
  Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrza Nowego z 28.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansow publicznych do realizacji projektow komplementarnych pt. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń.... " (1)
  Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Nowego z 31.03.2017 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Nowego z 4.04.2017 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej w postępowaniach na zbycie nieruchomości (1)
  Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Nowego z 10.04.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Nowego z 20.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej do wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów komplementarnych (1)
  Zarządzenie Nr 193.2017 Burmistrza Nowego z 27.04.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Nowego z 22.05.2017 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji (1)
  Zarządzenie Nr 195/2017 Burmistrza Nowego z 12.06.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Nowego z 21.06.2017 r. w sprawie procedury kontroli gromadzonych środkow publicznych (1)
  Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Nowego z dn. 21.06.2017 r. w sprawie zmiany w skladzie osobowym Zespoł€ Interdyscyplinarnego (1)
  Zarządzenie Nr 198/2017 Burmistrza Nowego z 30.06.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 199/2017 Burmistrza Nowego z 10.07.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 200/2017 Burmistrza Nowego z 11.07.2017 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (1)
  Zarządzenie Nr 201.2017 Burmistrza Nowego z 14.07.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Nowego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu oraz dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowem (1)
  Zarzadzenie Nr 203/2017 Burmistrza Nowego z 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Publicznego Gimnazjum w Nowem do Szkoły Podstawowej nr 2 (1)
  Zarządzenie Nr 205.2017 Burmistrza Nowego z 7 sierpnia 2017 r. zmieniające plan dochodow i wydatkow budżetu gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 207/2017 Burmistrza Nowego z 7.08.2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Nowe na lata 2017-2019 (1)
  Zarządzenie Nr 208.2017 Burmistrza Nowego z 22.08.2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznikow i materiałów edukacyjnych w ramach .... (1)
  Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Nowego z 22.08.2017 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajęcie pomieszczenia w budynku Zamku Krzyżackiego. (1)
  Zarządzenie Nr 210/2017 Burmistrza Nowego z 24.08.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Nowe za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (1)
  Zarządzenie Nr 211/2017 Burmistrza Nowego z 25.08.2017 r. zmieniające plan dochodow i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarzadzenie Nr 212.2017 Burmistrza Nowego z 25.08.2017 w sprawie opracowania "Planu organizacji i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych dla gminy Nowe" (1)
  Zarządzenie Nr 213/2017 Burmistrza Nowego z 25.08.2017 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 214.2017 Burmistrza Nowego z 30.08.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 215.2017 Burmistrza Nowego z 30.08.2017 r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Trylu (1)
  Zarządzenie Nr 216/2017 Burmistrza Nowego z 31.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postepowania w zakresie przeciwdzialania praniu pieniędzy oraz finansowania terroruzmu (1)
  Zarzadzenie Nr 217/2017 Burmistrza Nowego z 4.09.2017 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli drukow ścisłego zarachowania oraz powołania stalej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji drukow ścisłego zarachowania (1)
  Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrza Nowego z 5.09.2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierownikow jednostek organizacyjnych (1)
  Zarządzenie Nr 219.2017 Burmistrza Nowego z 12.07.2017 r. w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji (1)
  Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrza Nowego z 19.10.2017 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Nowego z 26.09.2017 r. w sprawie zaniechania inwestycji (1)
  Zarządzenie Nr 222/2017 Burmistrza Nowego z dnia 28.09.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarzadzenie Nr 223/2017 Burmistrza Nowego z 3.10.2017 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 r. (1)
  Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Nowego z 6.10.2017 r. w sprawie zaniechania inwestycji (1)
  Zarządzenie Nr 225/2017 Burmistrza Nowego z 10.10.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Nowego z 16.10.2017 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Nowego z 20.08.2017 r. w sprawie uczestniczenia w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym ppod kryptonimem "WISŁA 17" (1)
  Zarzadzenie Nr 228/2017 Burmistrza Nowego z 26.10.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Nowego z 14.11.2017 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 230/2017 Burmistrza Nowego z 15.11.2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (1)
  Zarządzenie Nr 231/2017 Burmistrza Nowego z 16.11.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 232/2017 Burmistrza Nowego z 28.11.2017 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r . (1)
  Zarządzenie Nr 233/2017 Burmistrza Nowego z 30.11.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 235/2017 Burmistrza Nowego z 11.12.2017 zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 234/2017 Burmistrza Nowego z 7.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Nowego z dnia 19.12.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia arkusza samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Nowego z dnia 27.12.2017 r. zmieniające plan dochodów i wydatków Gminy Nowe na 2017 rok (1)
  Zarządzenie Nr 239.2017 Burmistrza Nowego z 29.12.2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowe (1)