Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625599
od 26 października 2005
Gmina » Ogłoszenia » Ogłoszenie Starosty Świeckiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Milewko Wersja do druku

Świecie , dn. 05.10.2016r.

WGK.III.6821.1.4.2016

 

OGŁOSZENIE

Starosty  Świeckiego  o   zamiarze  wszczęcia   postępowania   w   sprawie  ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym             

Stosownie do art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1774 ze zm.),

informuję   o

zamiarze  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie  ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia na inwestycję pod nazwą „Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz –Pelplin-Gdańsk Przyjaźń” na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka numer  42 o pow. 2,2200 ha , położona w miejscowości Milewko , gmina Nowe, której właścicielem zgodnie z zapisem  w księdze wieczystej numer BY1S/00016047/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu , V Wydział Ksiąg Wieczystych jest Henryk Manikowski.

Osoby, którym przysługują prawa  rzeczowe do ww. nieruchomości winny się zgłaszać do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami    Starostwa   Powiatowego   w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, I piętro, pokój 205, tel.  52  56 83 138 , w terminie  2 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj.  do  dnia   9 grudnia 2016r.

 

 

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia:  na tablicy ogłoszeń  w :  Starostwie  Powiatowym w Świeciu, Urzędzie  Gminy Nowe, w Biuletynie Informacji Publicznej: Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Nowe oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

                                                                                        z  up. Starosty  Świeckiego

                                                                                        z-ca Geodety  Powiatowego

                                                                                        mgr inż. Zbigniew  Kiełpiński

 

 


Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:(brak danych), Ilość wyświetleń: 789, Utworzony: 2016-10-10 07:48:35, Ostatnia zmiana: 2016-10-10 07:49:01 Historia zmian