Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8040636
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zwolnienie z tytułu zaprzestania produkcji rolnej Wersja do druku


ZWOLNIENIE Z PODATKU ROLNEGO  Z TYTUŁU ZAPRZESTANIA PRODUKCJI  ROLNEJ

 

PODSTAWA PRAWNA

1.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,poz. 613)

2.      Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)

3.      Uchwała Rady Miejskiej w Nowem  Nr XV/65/92 z dnia 12 lutego 1992r. w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów częściowo wyłączonych z produkcji rolnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek kierowany do Burmistrza Nowego   o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej , z oznaczeniem powierzchni gruntu, numeru działek, klas bonitacji gleb, które mają być wyłączone z użytkowania oraz okresu wyłączenia z produkcji rolnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Nowem- biuro obsługi interesanta lub pokój nr 31, tel. 52 33 37 240, 52 33 37 220

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wydanie decyzji administracyjnej , bez  zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych  nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie  14 dni od dnia otrzymania decyzji.

                                                               OPŁATY

Brak opłat

INNE INFORMACJE

Zwolnienie dotyczy gospodarstw rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej , z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego , lecz nie więcej niż10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata , w stosunku do tych samych gruntów . Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu , w którym złożono wniosek.  

Załączone dokumenty
  Wniosek-czasowe wyłączenie gruntów (24kB) pobierz pokaż

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Stanisława Woźniak, Ilość wyświetleń: 2747, Utworzony: 2006-03-30 09:06:00, Ostatnia zmiana: 2015-12-21 10:23:48 Historia zmian