Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8526431
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zaświadczenia podatkowe obrazek Wersja do druku

 

Zaświadczenia podatkowe

 

Wymagane dokumenty

-  wniosek od osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia

-  dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Nowem – Biuro Obsługi Interesantów lub pokój nr 31 , nr telefonu 3337220 , w godz. od 700 do 15  00

 

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest następująca opłata skarbowa  :

-  o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości –     21 zł

-  o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego lub od nieruchomości   - 17 zł

-  o wielkości posiadanego gospodarstwa  rolnego w ha fizycznych i przeliczeniowych – 17 zł

-  o powierzchni użytków rolnych – bez opłaty skarbowej

W/w opłatę skarbową można uiścić w kasie urzędu  w godz. od 8 do 14  lub na rachunek bankowy : BS Nowe Nr 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002.

     

Termin załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia następuje bez zbędnej zwłoki , jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn zm).

 

Tryb odwoławczy

Na wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Bydgoszczy , w terminie 7 dni od

od dnia doręczenia postanowienia , za pośrednictwem Burmistrza Nowego

 

Załączone dokumenty
  Wniosek o wydanie zaświadczenia (24kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Stanisława Woźniak, Ilość wyświetleń: 3122, Utworzony: 2006-03-30 08:44:49, Ostatnia zmiana: 2018-11-14 14:31:36 Historia zmian