Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027681
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę Wersja do druku


                  UMORZENIA  ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

 

Podstawa prawna

 

- art.67a§1,pkt 3, art.67b§1,pkt 2, art. 207§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U.

  z 2018 r. poz. 800 ze zm..),

- art. 5, 37 i  56 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy

  publicznej (Dz.U. z 2004r. Nr 123,poz.1291 ze zm.),

- rozporządzenie R.M. z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie zakresu informacji

  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz.1543),

- rozporządzenie komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20.12.2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

  WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Nowem ,Pl.Św.Rocha 5, sekretariat lub biuro nr 31,Tel.3327210,3337220

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

1) osoby fizyczne: 

   - wniosek   o umorzenie,

  -  dokumenty potwierdzające sytuację finansową podatnika: np. zaświadczenie  o osiąganych      

     dochodach w gospodarstwie domowym, rachunki i faktury  potwierdzające ponoszone wydatki

     na potrzeby bytowe, itp.

  - zaświadczenia lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis , jaką  otrzymał w roku

    obrotowym , w  którym ubiega się o pomoc de minimis oraz w ciągu dwóch   poprzedzających go

    lat obrotowych  ( tylko  podatnicy będący rolnikami),

  - formularz informacji o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami). 

2) osoby prawne , jednostki organizacyjne , w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej :

    - wniosek o umorzenie ,

    - dokumenty potwierdzające sytuacje finansową podatnika np.: bilans za rok miniony,

      sprawozdanie kwartalne  o przychodach, kosztach i wyniku finansowym , pisemne wyjaśnienie

      dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz określenie kierunku działania dla poprawy sytuacji

      finansowej, inna dokumentacja jak: umowy kredytowe, protokoły strat, itp.

    - wszystkie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, jakie wnioskujący otrzymał w roku,

      w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających go lat albo oświadczenie o

      wielkości pomocy  de minimis  otrzymanej w tym okresie (składają przedsiębiorcy),

    - formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis (składają

      przedsiębiorcy).

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

1) załatwienie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej

2) załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego następuje bez zbędnej zwłoki,

    jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu

   2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

 

Tryb odwoławczy

   Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

   Bydgoszczy , za pośrednictwem organu podatkowego , w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

   Odwołanie powinno  zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego

   przedmiotem odwołania  oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie nie

   wstrzymuje wykonania decyzji.

Uwagi

   Umorzenia stosuje się w podatkach  lokalnych.

   Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy- Burmistrz Nowego


Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:M. Kekenmajster,St. Wożniak, Ilość wyświetleń: 2760, Utworzony: 2006-03-29 14:32:31, Ostatnia zmiana: 2018-07-18 09:19:55 Historia zmian