Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625413
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2016

Kategorie
  Uchwała Nr XIV/107/16 Rady Miejskiej w Nowem z 18.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwala Nr XIV/108/16 Rady Miejskiej w Nowem z 18.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr XIV/109/16 Rady Miejskiej w Nowem z 18.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr XIV/110/16 Rady Miejskiej w Nowem z 18.02.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej (1)
  Uchwała Nr XIV/111/16 Rady Miejskiej w Nowem z 18.02.2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości we wsi Gajewo Zabudowania (1)
  Uchwała Nr XIV/112/16 Rady Miejskiej w Nowem z 18.02.2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy Alei 3 Maja w Nowem (1)
  Uchwała Nr XIV/113/16 Rady Miejskiej w Nowem z 16.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (1)
  Uchwała Nr XIV/114/16 Rady Miejskiej w Nowem z 18.02.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od włascicieli nieruchomości na ktorych zamieszkują mieszkańcy....... (1)
  Uchwała Nr XIV/115/16 Rady Miejskiej w Nowem z 18.02.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunkow i trybu składania deklaracji za pomocą .... (1)
  Uchwała Nr XIV/116/16 Rady Miejskiej w Nowem z 18.02.2016 r. zmieniajaca budżet Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Uchwała Nr XV/117/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia roku 2016 - Rokiem obchodów jubileuszu 750 lecia Nowego (1)
  Uchwała Nr XVI/118/2016 r. Rady Mejskiej w Nowem z 30.03.2016 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Uchwała Nr XVI/119/16 Rady Miejskiej w Nowem z 30.03.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MGOPS w Nowem za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (1)
  Uchwala Nr XVI/120/16 Rady Miejskiej w Nowem z 30.03.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego , jaka jest dwutorowa napowietrzna linią elektromagnetyczna 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń (1)
  Uchwała Nr XVI/121/16 Rady Miejskiej w Nowem z 30.03.2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe w 2016 r. (1)
  Uchwała Nr XVI/122/16 Rady Miejskiej w Nowem z 30.03.2016 r. zmieniająca budżet gminy Nowe na 2016 r. (1)
  Uchwala nr XVII/123/16 Rady Miejskiej w Nowem z 27.04.2016 r. w sprawie odwolania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowem (1)
  Uchwała Nr XVII/124/16 Rady Miejskiej w Nowem z 27.04.2016 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Nowem w składzie Rady Społecznej Gminnej Przychodniw Nowem (1)
  Uchwała Nr XVII.125.16 Rady Mejskiej w Nowem z 27.05.2016 r. w sprawie powolania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowem i zwolania pierwszego posiedzenia Rady (1)
  Uchwala Nr XVII/126/16 Rady Miejskiej w Nowem z 27.04.2016 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu nr 1266 położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XVII/127/16 Rady Miejskiej w Nowem z 27.04.2016 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Uchwała Nr XVIII/128/16 Rady Miejskiej w Nowem z 25.05.2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszcznia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
  Uchwała Nr XVIII/129/16 Rady Miejskiej w Nowem z 25.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Ragulaminu Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Uchwała Nr XVIII/130/16 Rady Miejskiej w Nowem z 25.05.2016 r. zmieniająca budżet gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Uchwała Nr XVIII/131/16 Rady Miejskiej w Nowem z 25.05.2016 r. zmieniająca Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2016-2032 (1)
  Uchwała Nr XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Nowem z 25.05.2016 r. uchylajaca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (1)
  Uchwała Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2015 rok (1)
  Uchwała Nr XIX/134/16 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 (1)
  Uchwała Nr XIX/135/16 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2016 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu nr 1244/1 położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XIX/136/16 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2016 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Nowem (1)
  Uchwała Nr XIX/137/16 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2012-2022 (1)
  Uchwała Nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2016 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (1)
  Uchwała Nr XIX/139/16 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2016 r. w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Nowe a miastem Leinefelde-Worbis / dzielnicą Birkungen w Niemczech (1)
  Uchwała Nr XX/140/16 Rady Miejskiej w Nowem z 28.09.2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe za pierwsze pólrocze 2016 roku (1)
  Uchwała Nr XX/141/16 Rady Mejskiej w Nowem z 28.09.2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydroznej w ciagu drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl--W.Lubień (1)
  Uchwała Nr XX/142/16 Rady Miejskiej w Nowem z 28.09.2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dpfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobu jej rozliczania (1)
  Uchwała Nr XX/143/16 Rady Miejskiej w Nowem z 28.09.2016 r. zmieniająca budżet gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Uchwała Nr XX/144/16 Rady Miejskiej w Nowem z 28.09.2016 r. zmieniajaca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2016-2032 (1)
  Uchwała Nr XXI/145/16 Rady Miejskiej w Nowem z 26.10.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Smętowo Graniczne (1)
  Uchwała Nr XXI/146/16 Rady Miejskiej w Nowem z 26.10.2016 r. zmieniająca budżet gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Nowem z 23.11.2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Nowe (1)
  Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Nowem z 23.11.2016 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Małym Komorsku (1)
  Uchwała Nr XXII/149/2016 r. Rady Miejskiej w Nowem z 23.11.2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XXII/150/16 Rady Miejskiej w Nowem z 23.11.2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzajacych kwartał poprzedzajacy rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2017 (1)
  Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Mejskiej w Nowem z 23.11.2016 r. w sprawie uchwalenia na 2017 rok Programu wspólpracy gminy Nowe z org. pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ... (1)
  Uchwala Nr XXII/152/16 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 23.11.2016 r. zmieniajaca budzet gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Uchwała Nr XXIII/153/16 Rady Miejskiej w Nowem z z 21.12.2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreslenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (1)
  Uchwała Nr XXIII/154/16 Rady Miejskiej j w Nowem z 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Uchwała Nr XXIII/155/16 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2017-2032 (1)
  Uchwała Nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 (1)
  Uchwała Nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pzeciwdzialania Narkomanii na 2017 rok (1)
  Uchwała Nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2016 r. w sprawie wystąpienia gminy Nowe ze Związku Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności (1)
  Uchwała Nr XXIII/159/16 Rady Miejskiejw Nowem z 21.12.2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXIII/160/16 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2016 r. w sprawie okreslenia jednostki obsługujacej , jednostek obsługiwanych o raz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługujacej w ramach wspólnej obsługi (1)
  Uchwała Nr XXIII/161/16 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2016 r. zmieniająca budżet gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Uchwała Nr XXIII/162/16 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia plunu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr XXIII/164/16 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr XXIII/165/16 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki Spolecznej i Zdrowia (1)