Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027678
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Ulga inwestycyjna Wersja do druku

 

ULGA INWESTYCYJNA

 

PODSTAWA PRAWNA

1.      Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.).

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613).

3.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de mini mis lub pomoc de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.  Nr 254,poz.1704).

WYMAGANE DOKUMENTY

1) wniosek skierowany do Burmistrza Nowego o udzielenie  ulgi inwestycyjnej,

2) zestawienie rachunków,

3) oryginały lub uwierzytelnione kopie rachunków na nakłady inwestycyjne,

4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż

   pomoc de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie .

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Urząd Gminy w Nowem  - biuro obsługi interesanta lub pokój nr 31, Tel. 52 33 37 220, 52 33 37 240

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

Wydanie decyzji administracyjnej , bez zbędnej zwłoki , jednak nie później  niż w ciągu miesiąca , a w sprawach szczególnie skomplikowanych , nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W trakcie postępowania dowodowego przeprowadzenie oględzin inwestycji.

         

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

OPŁATY

 

Brak opłat.

                                                      

INNE INFORMACJE

     Ulga inwestycyjna  przysługuje z tytułu poniesionych wydatków na :

1)      Budowę lub modernizację budynków inwentarskich  służących do chowu ,hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska

2)      Zakup i zainstalowanie :

- deszczowni

- urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę

- urządzeń do wykorzystywania  na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii

Ulga jest przyznawana po zakończeniu inwestycji i wynosi 25% wartości udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych . Ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

Załączone dokumenty
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (37.1kB) pobierz pokaż
  wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (23kB) pobierz pokaż

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Stanisława Woźniak, Ilość wyświetleń: 2784, Utworzony: 2006-03-29 14:27:46, Ostatnia zmiana: 2016-01-04 10:56:25 Historia zmian