Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8040516
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Współpraca z org. pozarządowymi » Rok 2015

Kategorie
  Konsultacje w sprawie projektu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 (1)
  Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy gminy Nowe w 2015 r. (1)
  Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1)
  Otwarty konkurs ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych (1)
  Ogłoszenie konkursowe 2/2015 (1)
  Ogłoszenie konkursowe 3/2015 (1)
  Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Nowego w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2015 (1)
  Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Nowego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 3/2015 (1)
  Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Nowego z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2015 (1)
  Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Nowego z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2015 (1)
  Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Nowego z dnia 11 marca 2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2015 na wykonywanie zadań publicznych (1)
  Ogłoszenie konkursowe 4/2015 (1)
  Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Nowego z dnia 7 kwietnia 2015 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 4/2015 (1)
  Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Nowego z dnia 16.04.2015 r. w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2015 (1)
  Uchwala Nr XII.94.2015 Rady Miejskiej Nowem z 25.11.2015 w sprawie uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi (1)
  Zarządzenie nr 92/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji (1)
  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nowe w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi (1)