Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7888840
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2016 r.

Kategorie
  Zarządzenie Nr 95/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 1/2016 (1)
  Zarządzenie Nr 96.2016 Burmistrza Nowego z 13.01.2016 r. w sprawie wyboru ofert złozonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadan publicznych zwiazanych z realizacją zadań gminy w zakresie ..... (1)
  Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Nowego z 15.01.2016 r. zmieniające plan wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Nowego z 29.01.2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 99/2016 Burmistrza Nowego z 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2016 r. (1)
  Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Nowego z 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadan gminy w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku (1)
  Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Nowego z 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2016 na wykonywanie zadań publicznych zwiazanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia (1)
  Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Nowego z 19.02.2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań wynikajacych z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (1)
  Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Nowego z 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych zwiazanych .... (1)
  Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Nowego z 29 lutego 2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Nowego z 1 marca 2016 r. w sprawie powołania skladu Komisji Konkursowej do oceny ofert złozonych w konkursie ofert nr 4/2016 na wykonywanie zadań publicznych zwiazanych z realizacją .... (1)
  Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Nowego z1 marca 2016 r. w sprawie powolania skladu Komisji Konkursowej do oceny ofert zlożonych w konkursie ofert nr 3/2016 na wykinywanie zadań publicznych związnych z realizacją zadan gminy ..... (1)
  Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Nowego z 3 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw podsumowania Lokalnego Programu Rewitalizcji Miasta Nowe na lata 2009-2015 ..... (1)
  Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Nowego z 8 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli w Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Nowego z dnia 10.03.2016 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2016 (1)
  Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Nowego z dnia 10.03.2016 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2016 (1)
  Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistza Nowego z dnia 10.03.2016 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2016 (1)
  Zarzadzenie Nr 112/2016 Burmistrza Nowego z 24.03.2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. (1)
  Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Nowego z 24.03.2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy oraz Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Zakłdu Opieki Zdrowotnej za 2016 r. (1)
  Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Nowego z 24.03.2016 r. w sprawie powolania zespolu zadaniowego do spraw aktualizacji strategii rozwoju Gminy Nowe na lata 2012 - 2022 (1)
  Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Nowego z 31.03.2016 r. zmieniające plan dochodow i wydatkow budzetu Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Nowego z 8 kwietnia 2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Nowego 14.04.2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem czynników podwyższajacych lub obniżajacych wartość użytkową (1)
  Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Nowego z 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wywoławczej stawki czynszu w czasie przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku przu ul. Gdanskiej 7 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Nowego z 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem za rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Nowego z 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury ZAMEK w Nowem za rok 2016 (1)
  Zarzadzenie Nr 121/2016 Burmistrza Noweg z 28 kwietnia 2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Nowego z 6 maja 2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Nowego z 10.05.2016 r. w sprwie ustalenia stawki czynszu za wynejem 1m2 powierzchnui użytkowej lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem czynników obniżających wartość użytkową (1)
  Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Nowego z 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany w skladzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego (1)
  Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Nowego z 30.05.2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Nowego z 23.06.2016 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Nowe do rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Miejskich sp. z o.o.. z siedzibą w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Nowego z 30.06.2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Nowego z 07.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierzawę i najem nieruchomości stanowiących wlasność gminy nowe (1)
  Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Nowego z 08.07.2016 r. zmianiające plan dochodów i wydatków Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Nowego z 11.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Gdańskiej 7 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Nowego z 12.07.2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopnień nauczyciela mianowanego (1)
  Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Nowego z 28 lipca 2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budzetu gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Nowego z 5 sierpnia 2016 r. zmieniające budżet gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 136/2016 Burmistrza Nowego z16 sierpnia 2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Nowego z 29.08.2016 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Nowe za pierwsze pólrocze 2016 roku oraz informacji o ksztaltowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (1)
  Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrza Nowego z 5.09.2016 r w sprawie organizacji i utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie nr 139/2016 Burmistrza Nowego z 20.09.2016 r. w sprawie zalożęń do budżetu gminy Nowe na 2017 r. (1)
  Zarządzenie Nr 140/2016 Burmistrza Nowego z 29.09.2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Nowego z dn.5.10.2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Nowego z 10.10.2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budzetu gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Nowego z 14.10.2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w gminie Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Nowego z 27.10.2016 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 145/2016 Burmistrza Nowego z 28.10.2016 r. zmieniajace plan wydatkow budzetu gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Nowego z 15.11.2016 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Nowe na rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Nowego z 16.11.2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 148/2016 Burmistrza Nowego z 24.11.2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrza Nowego z 25.11.2016 r. w sprawie powołania komisji opiniujacej wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (1)
  Zarządzenie Nr 150/2016 Burmistrza Nowego z 29.11.2016 r. w sprawie określenia stawek czynszów za wydzierzawienie i wynajęcie nieruchomości komunalnych (1)
  Zarządzenie Nr 151/2016 Burmistrza Nowego z dnia 29.11.2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2016 – 2020 (1)
  Zarządzenie Nr 153/2016 Burmistrza Nowego z 28.12.2016 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 154/2016 Burmistrza Nowego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji (1)
  Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Nowego w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji (1)
  Zarządzenie Nr 156/2016 Burmistrza Nowego z 14.12.2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Nowego z 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Nowe według stanu na 31 grudnia 2016 r. (1)
  Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsulacji społecznych dotyczacych zmian statut ow wszystkich solectw gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Nowego z 27.12.2016 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Nowego z 27.12.2016 r.w sprawie zaniechania inwestycji (1)