Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6512923
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej Wersja do druku


       ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

 

Podstawa prawna

 

- art.67a§1,pkt 1 i 2, art.67b§1,pkt 2, art. 207§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

  (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 613),

- art. 5, 37 i 56 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy

  publicznej (Dz.U. z 2004r. Nr 123,poz.1291 ze zm.),

- rozporządzenie R.M. z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji

  przedstawianych przez podmiot

  ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz.1543),

- rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20.12.2007r. w sprawie zastosowania  art. 87 i 88 Traktatu

  WE w odniesieniu do pomocy  de minimis w sektorze produkcji rolnej.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Nowem ,Pl. Św.Rocha 5, sekretariat lub biuro nr 31,Tel.3327210,3337220

 

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

1) osoby fizyczne: 

   - wniosek   o umorzenie,

  -  dokumenty potwierdzające sytuację finansową podatnika: np. zaświadczenie  o osiąganych      

     dochodach w gospodarstwie domowym, rachunki i faktury  potwierdzające ponoszone wydatki

     na potrzeby bytowe, itp.

  - zaświadczenia lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis , jaką  otrzymał w roku

    obrotowym , w   którym ubiega się o pomoc de minimis oraz w ciągu dwóch   poprzedzających

    go lat obrotowych ( tylko podatnicy będący rolnikami),

   - formularz informacji o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami).

2) osoby prawne , jednostki organizacyjne , w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej :

    - wniosek o umorzenie ,

    - dokumenty potwierdzające sytuację finansową podatnika np.: bilans za rok miniony,

      sprawozdanie kwartalne  o przychodach, kosztach i wyniku finansowym , pisemne wyjaśnienie

      dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz określenie kierunku działania dla poprawy sytuacji

      finansowej, inna dokumentacja jak: umowy kredytowe, protokoły strat, itp.

    - wszystkie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, jakie wnioskujący otrzymał w roku,

      w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających go lat albo oświadczenie o

      wielkości pomocy  de minimis  otrzymanej w tym okresie (składają przedsiębiorcy),

    - formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (składają

      przedsiębiorcy).

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 

1) załatwienie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej

2) załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego następuje bez zbędnej

   zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż

   w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

 

Tryb odwoławczy

   Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

   Bydgoszczy , za pośrednictwem organu podatkowego , w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

   Odwołanie powinno  zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego

   przedmiotem odwołania  oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie nie

   wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Uwagi

   Odroczenia stosuje się w podatkach  lokalnych.

   Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy- Burmistrz Nowego


Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:M. Kekenmajster,St. Wożniak, Ilość wyświetleń: 2236, Utworzony: 2006-03-29 14:20:58, Ostatnia zmiana: 2015-12-21 10:20:05 Historia zmian