Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7193193
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Podatek od środów transportowych Wersja do druku

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

  • W terminie do 15 lutego  podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację na podatek od środków  transportowych  na dany rok podatkowy,  sporządzoną na formularzu według określonego wzoru.
  • W przypadku gdy obowiązek podatkowy  powstał  po dniu 15 lutego, podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację na podatek od środków transportowych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia  okoliczności  uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  • W razie zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie i  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby,  podatnik jest zobowiązany  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności odpowiednio skorygować deklarację.

Miejsce złożenia  dokumentów


I piętro , pokój nr 31

Termin i sposób załatwienia


Podatek płatny jest na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego). 
    

Podstawa prawna

1. Ustawa  o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.  poz. 849 ze zmianami).

2. Uchwała Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 25 listopada 2015 r. Nr XII/92/15 , w  sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków  transportowych.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 19 listopada 2015 r. , w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2014 , poz. 849 z pózn. zm.).

 ź

Inne informacje


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca  następującego  po miesiącu , w którym środek transportowy został  zarejestrowany  lub nabyty , powstaje także  od pierwszego dnia miesiąca następującego  po miesiącu  , w którym środek transportowy  został  dopuszczony ponownie  do ruchu , po upływie czasu na jaki została  wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca w którym środek  transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu  rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Podatek jest płatny w dwóch ratach , w terminie do 15 lutego i do 15  września  roku podatkowego.

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1. Po 1  lutego  , a przed 1 września  roku podatkowego , podatek za ten  rok jest  płatny w dwóch

   proporcjonalnych ratach:
        -  I  rata w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
        - II  rata do 15 września roku podatkowego.

2. Po 1 września , podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia  powstania obowiązku

    podatkowego.  Podatek jest płatny bez wezwania  na konto  Urzędu Gminy w Nowem :  BS Nowe  ,  17 8173 0005 2001 0000 0303 0002  lub w kasie urzędu .
Niezapłacony w terminie podatek  wraz z odsetkami , podlega  ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

 

Załączone dokumenty
  DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku (407.6kB) pobierz pokaż
  DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1 (155.4kB) pobierz pokaż

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Mirosława Kekenmajster, Ilość wyświetleń: 2560, Utworzony: 2006-03-29 14:04:45, Ostatnia zmiana: 2015-12-31 08:05:53 Historia zmian