Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027673
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Podatek od nieruchomości Wersja do drukuPODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY


   Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny.

Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby prawne w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓWSekretariat Urzędu Gminy  lub pokój nr 31 , Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe , tel .052-3337-220

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIAWydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych.
W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 . poz. 1445 ze zm.)
2 .Uchwała Nr XLVII/291/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia

    stawek w podatku od nieruchomości. (Dz.U. woj. kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5584).

3. Uchwała Nr XII/93/15 Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia

    wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

4. Uchwała Nr XXXIV/222/17 Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia

    wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25.07.2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

   

 

TRYB ODWOŁAWCZYOd decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy  , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego.


INNE INFORMACJE


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatek w przypadku osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.
W przypadku osób prawnych w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca , z wyjatkiem miesiąca stycznia , w którym płatność upływa ostatniego dnia .

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne mogą dokonywać :

- za pośrednictwem inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych wsi z terenu Gminy Nowe

- w kasie Urzędu Gminy Nowe  w godz. od 730 – 1400  

- na rachunek bankowy: BS Nowe 17817300052001000003030002

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne  mogą dokonywać :

- w kasie Urzędu Gminy Nowe  w godz. od 730 – 14 00  

- na rachunek bankowy : BS Nowe 17817300052001000003030002


Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej

 

 

  Załączniki:


           deklaracja na podatek od nieruchomości                                      DN-1

           informacja w sprawie podatku od nieruchomości                          IN-1  

           dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości     ZN-1B

           dane o nieruchomościach                                                           ZN-1A    


Załączone dokumenty
  DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości (169kB) pobierz pokaż
  ZN-1/A dane o nieruchomościach (60kB) pobierz pokaż
  IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1 (134.5kB) pobierz pokaż
  ZN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości. (103.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Stanisława Woźniak, Ilość wyświetleń: 5205, Utworzony: 2006-03-29 13:57:05, Ostatnia zmiana: 2018-12-31 09:42:06 Historia zmian