Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8040581
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Podatek rolny Wersja do druku


 

PODATEK ROLNY

 

  WYMAGANE DOKUMENTY


Informacja o gruntach sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę fizyczną w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę prawną,
jednostkę organizacyjną, w tym spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, jednostki Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w terminie do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego. W przypadku , gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian


  MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Sekretariat Urzędu Gminy w Nowem lub w pokoju nr 31 , ul. Plac Św. Rocha 5 ,
86-170 Nowe,  w godz. od 700 do 1500  , tel. (052) 33-37-220


  TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA


Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania osób fizycznych.


W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

  PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1892).

2. Uchwała Nr XII/93/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015 roku w  sprawie określenia

    wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

3. Uchwała Nr XXXIV/222/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniająca

    uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

4. Uchwała Nr XLVII/292/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29.10.2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał

    poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (Dz.U. woj Kuj.-Pom z 2018 r. poz. 5585).

 

  TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego.


  INNE INFORMACJE


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych.

Wpłaty podatku rolnego osoby fizyczne mogą dokonywać :

      - za pośrednictwem inkasentów , którymi są sołtysi z poszczególnych wsi Gminy Nowe,

      - w kasie Urzędu Gminy Nowe w godz. od 730- 14 00

      - na rachunek bankowy: BS Nowe 17817300052001000003030002

Wpłaty podatku rolnego osoby prawne mogą dokonywać:

      - w kasie Urzędu Gminy w godz. 0d 7 30 – 1400

      - na rachunek bankowy : BS Nowe  17817300052001000003030002 

 

 

 Załączniki:


deklaracja na podatek rolny                                                      DR-1

informacja w sprawie podatku rolnego                                       IR-1      

dane o nieruchomościach rolnych                                              ZR-1/A

dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym       ZR-1/B     


       

Załączone dokumenty
  ZR-1/A dane o nieruchom. rolnych (56kB) pobierz pokaż
  DR-1 deklaracja na podatek rolny (211.5kB) pobierz pokaż
  IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego (128.5kB) pobierz pokaż
  ZR-1/B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (100kB) pobierz pokaż

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Stanisława Woźniak, Ilość wyświetleń: 3714, Utworzony: 2006-03-29 13:10:56, Ostatnia zmiana: 2018-12-31 09:34:09 Historia zmian