Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027578
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Podatek leśny Wersja do drukuPODATEK  LEŚNY

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY


Informacja o lasach, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób fizycznych złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania
Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa złożona w terminie do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego  W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Sekretariat Urzędu Gminy  lub pokój nr 31 , Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe , tel . 0523337220


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA


Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych.
W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r.  o podatku leśnym.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821)

2. Uchwała Nr XXII/93/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015 roku , w sprawie określenia
     wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

3.  Uchwała Nr XXXIV/222/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 roku ,  zmieniająca uchwalę w sprawie określenia
     wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej
    ceny  sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
    kwartały  2018 r. (M.P. z 2018 poz. 1005).


 

TRYB ODWOŁAWCZY

          
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego.

 

INNE INFORMACJE


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. W przypadku , gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:

- w przypadku osób fizycznych do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada,
- w przypadku osób prawnych do 15 każdego miesiąca.

Podatek leśny od 1 ha za 2019 r. wynosi: 

 

               dla lasów - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna - 42,2356 zł

                  ( tj. 0,220 m 3 x 191,98 zł =  42,2356 zł).

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wynosiła 191,98 zł za 1 m3.

Wpłaty z tytułu podatku leśnego osoby fizyczne mogą dokonywać :

         - za pośrednictwem inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych wsi z terenu Gminy Nowe

        - w kasie Urzędu Gminy Nowe  w godz. od 730 – 1400

        - na rachunek bankowy: BS Nowe 17817300052001000003030002

Wpłaty z tytułu podatku leśnego osoby prawne  mogą dokonywać :

       - w kasie Urzędu Gminy Nowe  w godz. od 730 – 14 00

       - na rachunek bankowy : BS Nowe 17817300052001000003030002


Wzory formularzy podatkowych

        IL-1        informacja w sprawie podatku leśnego
        ZL-1/A     dane o nieruchomościach leśnych
        ZL-1/B     dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym
        DL-1       deklaracja na podatek leśny

 

Załączone dokumenty
  IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego (79.5kB) pobierz pokaż
  ZL-1/A dane o nieruchomościach leśnych (56kB) pobierz pokaż
  DL-1 deklaracja na podatek leśny (88kB) pobierz pokaż
  ZL-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (obowiązuje od 01.01.2018 r . (70.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Stanisława Woźniak, Ilość wyświetleń: 3547, Utworzony: 2006-03-29 13:00:08, Ostatnia zmiana: 2018-12-31 09:32:13 Historia zmian