Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8029186
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości Wersja do druku

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCIRoczne stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnych w 2019 roku wynoszą:

1) od gruntów:

 

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania

  w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od1 m2 powierzchni użytkowej,

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha

   powierzchni,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
  publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o ktorych mowa w ust. z dn. 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398) i położonych na terenach dla ktorych mpzp przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmujacym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie  tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat , a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł/1 m2 powierzchni,


2) od budynków lub ich części:

 

- mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich

  części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

  siewnym - 8,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 

  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

                  - 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- pozostałych, tj:
                   - garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garazy wolnostojących niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 6,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
                   - budynków letniskowych nie związanych z prowadzeniem działalności

                     gospodarczej – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
            
       - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

                     organizacje pożytku publicznego - 6,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
                  - gospodarczych i innych pozostałych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  - 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

                  - wykorzystywanych na działalnośc publiczną związaną z ochroną przeciwpożarową, kulturą i sportem - 1,00 zł od 1m2 powierzchni uzytkowej 

                  - od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  -  2 % ich wartości.Wzory formularzy podatkowych

    IN-1       informacja w sprawie podatku od nieruchomości

    ZN -1A   dane o nieruchomościach
    ZN-1B    dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku od nieruchomości
    DN-1      deklaracja na podatek od nieruchomości


 

Załączone dokumenty
  DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości (169kB) pobierz pokaż
  IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1 (134.5kB) pobierz pokaż
  ZN-1A dane o nieruchomościach (60kB) pobierz pokaż

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Stanisława Woźniak, Ilość wyświetleń: 6361, Utworzony: 2006-03-22 10:19:18, Ostatnia zmiana: 2018-12-31 10:36:30 Historia zmian