Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625647
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup autobusu do przewozu uczniów Wersja do druku

Nowe, dnia 11 maja 2015 r.

 

Nasz znak:  SAPO.UK.271.3.2015


                                                                                                             
Otrzymują wg rozdzielnika 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup autobusu do przewozu uczniów"

I.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym .

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. Cena 85%, zużycie energii 5, emisja dwutlenku węgla 5 %, emisja zanieczyszczeń 5 %.

 

 Wygrała oferta nr 1 Wykonawca:    

 

FHU ELZET Zdzisław Lewandowski

86-300 Grudziądz,

ul. Spichrzowa 28

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. z zastrzeżeniem pkt 1 i 2. Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą:

 

Oferta oznaczona nr

Wykonawca

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łącznie

Pkt

Kryterium waga:           Cena 85%

Kryterium waga:           Zużycie energii 5%

Kryterium waga:           Emisja dwutlenku węgla 5%

Kryterium waga:           Emisja zanieczyszczeń 5%

1

 

FHU ELZET Zdzisław Lewandowski

86-300 Grudziądz,

ul. Spichrzowa 28

85,00

5,00

5,00

5,00

100,00

 

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.

Jednocześnie prosi się wybranego oferenta o przybycie w dniu 18 maja 2015r.  o godzinie 11.00 do Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych ul. Myśliwska 2b, 86 – 170 Nowe, celem podpisania umowy.

Umowę przygotuje Zamawiający.

 

                                                                                    Z – up. Burmistrza Nowego

                                                                                                                                      Dyrektor SAPO

                                                                                                                        Urszula Kempińska - Czerwińska

Otrzymują wg rozdzielnika za potwierdzeniem odbioru:

1. FHU ELZET Zdzisław Lewandowski, 86-300 Grudziądz, ul. Spichrzowa 28

2. Tablica ogłoszeń w miejscu SAPO i Urzędu Gminy w Nowem,

3. www.bip.gminanowe.pl

4.  a/a


Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Urszula Kempińska-Czerwińska, Ilość wyświetleń: 1432, Utworzony: 2015-05-11 11:44:26, Ostatnia zmiana: 2015-05-11 11:45:08 Historia zmian