Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8404374
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2015

Kategorie
  Uchwała Nr IV/23/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospoarczej , Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.2015 r. w sprawie wniosku ... z 24.09.2014 r. złożonego ustnie podczas obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Nowem o powołanie specjalnej komisji do rozpatrywania jego skarg (1)
  Uchwała Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 października 2014 r. dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie skargi z dnia 10 listopada 2014 roku. (1)
  Uchwała nr IV/29/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.2015 r. w sprawie rozpatrzenia do usunięcia naruszenia uprawnienia (1)
  Uchwała Nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.2015 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia (1)
  Uchwała Nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 listopada 2014 r. dotyczacej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie skargi z 1 grudnia 2014 r. dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 grudnia 2014 roku dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 grudnia 2014 roku dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 grudnia 2014 roku dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 grudnia 2014 roku (1)
  Uchwała Nr IV/37/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom (1)
  Uchwała Nr IV/38/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.2015 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna .... (1)
  Uchwała Nr IV/39/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na ktorych zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki oplaty (1)
  Uchwała Nr IV/40/15 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 28.01.2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych .... (1)
  Uchwała Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Nowem z 4.03.2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej (1)
  Uchwała Nr V/42/15 Rady Miejskiej w Nowem z 4.03.2015 r. w spraqwie zmiany reprezentanta Gminy Nowe w pracach Lokalnej Grupy Dziiałania "Gminy Powiatu Świeckiego" (1)
  Uchwała Nr V/43/15 Rady Miejskiej w Nowem z 4.03.2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości we wsi Górne Morgi (1)
  Uchwała Nr V/44/15 Rady Miejskiej w Nowem z 4.03.2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 249/3 położonej w Trylu (1)
  Uchwała Nr V/45/15 Rady Miejskiej w Nowem z 4.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (1)
  Uchwała Nr V/46/15 Rady Miejskiej w Nowem z 4.03.2015 r. w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania .... (1)
  Uchwała Nr V/47/15 Rady Miejskiej w Nowem z 4.03.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z 30/12/2014 r.dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr V/48/15 Rady Miejskiej w Nowem z 4.03.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem z dnia 19.11.2013 r. (1)
  Uchwała Nr V/49/15 Rady Miejskiej w Nowem z 4 marca 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Uchwała Nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Uchwała Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za okres ... (1)
  Uchwała Nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Nowem z 30 marca 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych .... (1)
  Uchwała Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Nowem z 30.03.2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałow przedszkolnych dla których Gmina Nowe jest organem .... (1)
  Uchwała Nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2015 r.w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Nowe (1)
  Uchwała Nr V/55/15 Rady Miejskiej w Nowem z 30 marca 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Uchwała Nr VI/56/15 Rady Miejskiej w Nowerm z 30.03.2015 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości (1)
  Uchwala Nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2015 r.w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 marca 2015 roku dotyczacej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe w 2015 r. (1)
  Uchwała Nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2015 r. zmieniajaca budżet Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Uchwała Nr VII.60.15 Rady Miejskiej w Nowem z 28.04.2015 r. zmieniająca Wileloletnia Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2015-2032 (1)
  Uchwała Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2015 r. uchylajaca uchwalę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreslenia zasad ich zbywania, nabywania i emisji (1)
  Uchwała Nr VIII.62.15 Rady Miejskiej w Nowem z 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej (1)
  Uchwala Nr IX.63.15 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2014 r. (1)
  Uchwała Nt IX/64/2015 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 (1)
  Uchwała Nr IX..65.2015 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 kwietnia 2015 roku dotyczącego wzmocnienia praworządności (1)
  Uchwała Nr IX.66.15 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 29.06.2015 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dn. 19.05.2015 r. dotyczącego zbadania sprawy brakującego w Urzędzie Gminy Nowe dokumentu. (1)
  Uchwała Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 maja 2015 r. dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr IX.68.15 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 maja 2015 roku dotyczącej dzialalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 29.06.2015 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień w miejscowości Tryl (1)
  Uchwała Nr IX/70/15 Rady Mejskiej w Nowem z dn.. 29.06.2015 r. zmieniajaca budżet Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Uchwała Nr IX/71/15 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2015r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników w sadach powszechnych (1)
  Uchwała Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe za pierwsze pólrocze 2015 roku (1)
  Uchwała Nr X/73/15 Rady Miejskiej w Nowem z 30.09.2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 18.08.2015 roku dotyczącego zbadania sprawy brakujacego w Urzędzie Gminy Nowe dokumentu (1)
  Uchwała Nr X/74/15 Rady Miejskiej w Nowem z 30.09.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnośc Burmistrza Nowego z 14.06.2015 r. (1)
  Uchwała Nr X/75/15 Rady Miejskiej w Nowem z 30.09.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Burmistrza Nowego z 4.08.2015 r. (1)
  Uchwała Nr X/76/15 Rady Miejskiej w Nowem z 30.09.2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 75/29 położonej w Twardej Górze (1)
  Uchwała Nr X/77/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30.09.2015 r. zmieniajaca budżet Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  uchwała Nr X/78/15 Rady Miejskiej w Nowem z 30.09.2015 r. zmieniajaca Wieloletni ą Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2015-2032 (1)
  Uchwała Nr X/79/15 Rady Miejskiej w Nowem z 30.09.2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, ktore pozostawia się bez dalszego biegu (1)
  Uchwala Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Nowem z 30.09.2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewodzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (1)
  Uchwała Nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28.10.2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądow powszechnych (1)
  Uchwała Nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28.10.2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. (1)
  Uchwała Nr XI/83/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28.10.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowego z dn. 8.09.2015 r. (1)
  Uchwała Nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28.10.2015 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy Alei 3 Maja w Nowem (1)
  Uchwała Nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28.10.2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28.10.2015 r. zmieniajaca budżet Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Uchwała Nr XII/88/15 Rady Miejskiej w Nowem z 25.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia i okreslenia wysokości stawekopłaty targowej (1)
  Uchwała Nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Nowem z 25.11.2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Nowem z 25.11.2015 r. w sprawie obnizenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzajacych kwartał poprzedzajacy rok podatkowy,, będacej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2016 (1)
  Uchwała Nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Nowem z 25.11.2015 r. w sprawie ustalenia stawek od posiadania psów (1)
  Uchwala Nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Nowem z 25.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (1)
  Uchwała Nr XII/93/15 Rady Miejskiej w Nowem z 25.11.2015 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (1)
  Uchwała Nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Nowem z 25.11.2015 r. w sprawie uchwalenia na 2016 rok Programu wspólpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2013 r. o działalności .. (1)
  Uchwała Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Nowem z 25.11.2015 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Nowe do Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Chelmińskiego i Nadwiślańskiego (1)
  Uchwała Nr XII.96.15 Rady Miejskiej w Nowem z 25.11.2015 r. zmieniajaca budżet Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Uchwała Nr XIII/97/15 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (1)
  Uchwała Nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Uchwała Nr XIII/99/15 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2016 - 2032 (1)
  Uchwała Nr XIII/100/15 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
  Uchwała Nr XIII/101/15 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2016 rok (1)
  Uchwała Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr XIII/103/15 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2015 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury "Zamek" w Nowem (1)
  Uchwała Nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości .... (1)
  Uchwała Nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Nowem z 21.12.2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli,, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne ..... (1)