Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7627722
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Kontrole » Kontrola przeprowadzona przez Delegaturę NIK w Bydgoszczy II Wersja do drukuW dniach 05.01.2005 – 24.03.2005 w Urzędzie Gminy w Nowem przeprowadzono kontrolę przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy. Przedmiotem kontroli były powiązania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2004 roku.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację dochodów i wydatków budżetowych przez gminę w 2004 r. w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa, pobierania i odprowadzania dochodów należnych budżetowi państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, które jednak nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Negatywnie natomiast ocenia sposób prowadzenia ewidencji księgowej w Urzędzie.

NIK Delegatura w Bydgoszczy wnosi o:
1. Uwzględnianie w planach finansowych gminy należnych dochodów za realizację zadań z zakresu

     administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.
2. Ustalenie zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania majątku gminnego na rzecz innych podmiotów.
3. Dostosowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy

    – Prawo zamówień publicznych.
4. Podjęcie działań organizacyjnych dla wyeliminowania nieprawidłowości związanych z księgowaniem

    dowodów źródłowych oraz przekazywaniem dochodów na rachunek budżetu państwa.
5. Opracowanie zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.
Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Grzegorz Matusiak, Ilość wyświetleń: 2695, Utworzony: 2006-03-20 08:42:07, Ostatnia zmiana: 2006-03-20 08:42:44 Historia zmian