OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowego informuje, że w dniu 3 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w sali narad (pokój nr 17) w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy Placu św. Rocha 5 dokona
na zasadzie licytacji wyboru Najemcy obiektów gastronomicznych zlokalizowanych
w Nowem nad Jeziorem Czarownic.

Osoby zainteresowane udziałem w licytacji powinny zapoznać się z przedmiotem najmu oraz z projektem umowy dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem w pokoju nr 21 oraz na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl w dziale przetargi, a w dniu licytacji złożyć oświadczenie o wypełnieniu tego obowiązku. Oferenci powinni złożyć również oświadczenie, że prowadzą działalność gospodarczą w dziedzinie gastronomii
lub o gotowości jej założenia.

Wywoławczy czynsz najmu: 1 000,00 zł netto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100gr).

Podstawowym kryterium wyboru przyszłego Najemcy będzie zaoferowany czynsz najmu.

Burmistrz Nowego zastrzega, że licytacja może zakończyć się wynikiem negatywnym.

Umowa najmu zostanie podpisana bezpośrednio po zakończeniu postępowania.

            Telefon kontaktowy: 52 33 37 224

                                                                                        Burmistrz Nowego

                                                                                         Czesław Woliński

Nowe, dnia 16 maja 2014 r.