Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7324527
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Zapytania ofertowe z art. 4 pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych

Kategorie
  Zawiadomienie o wyborze oferty art. 4 pkt. 8 (17)
  Zakończone (7)
Artykuły
  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rewitalizacji Filii Centrum Kultury zamek w Rychławie
  Wykonanie materiałów promocyjnych w postaci filmu dla zadania pn.: "Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem".
  Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem
  Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym tryl na działce nr 263 II etap - II postępowanie
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania oraz rozbudowa budynku szkolno - warsztatowego na środowiskowy dom samopomocy w Nowem, przy ul. Nowej 11 - II postępowanie.
  Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe.
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji pn.: Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe - II postępowanie.
  Zapytanie ofertowe Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji pn.: Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/III etap, część I. Zadanie pn.: Nowe, mury miejskie ( XIV-XVI wiek); roboty ratownicze i prace budowlano - konserwatorskie - Etap III, część I.
  Zapytanie ofertowe "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi"
  Zapytanie ofertowe "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno - warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11".
  UWAGA ZMIANA! Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Nowem
  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowe, ich transport, przyjęcie i utrzymanie w schronisku.
  Zamknięcie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert- wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe