Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8404523
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2014

Kategorie
  Uchwała Nr XLII/279/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej (1)
  Uchwała Nr XLII/280/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony lokalu użytkowgo w budynku Rynek 23 w Nowem (1)
  Uchwała Nr XLII/281/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe na lata 2014-2018 (1)
  Uchwała Nr XLII/282/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Nowem do załatwiania indywiidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczacych zryczałtowanego dodatku energetycznego (1)
  Uchwała Nr XLII/283/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wielotniej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego ..... (1)
  Uchwała Nr XLII/284/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania .... (1)
  Uchwała Nr XLII/285/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" (1)
  Uchwała Nr XLII/286/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2014 r. zmieniajaca budżet Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Uchwała Nr XLII/287/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2014 r. w sprawie udzielenia odpowidzi na skargę dotycząca działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwala Nr XLIII/288/14 Rady Miejskiej w Nowem z 26.02.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków do grupy taryfowej ścieki komunalne na terenie Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XLIII/289.14 Rady Miejskiej w Nowem z 26.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (1)
  Uchwała Nr XLIII/290/14 Rady Miejskiej w Nowem z 26.02.2014 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem ..... (1)
  Uchwała Nr XLIII/291/14 w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty (1)
  Uchwała Nr XLIII/292/14 Rady Miejskiej w Nowem z 26.02.2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1)
  Uchwała Nr XLIII/293/14 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/269/13 Rady Miejskiej 20.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... (1)
  Uchwała Nr XLIII/294/14 Rady Miejskiej w Nowem z 26.02.2014 r. w sprawie regulaminu określajacego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe (1)
  Uchwała Nr XLIII/295/14 Rady Miejskiej w Nowem z 26.02.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r. (1)
  Uchwała Nr XLIII/296/14 Rady Miejskiej w Nowem z 26.02.2014 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Uchwała Nr XLIV/297/14 Rady Miejskiej w Nowem z 26.03.2014 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Uchwała Nr XLIV/298/14 Rady Miejskiej w Nowem z 26.03.2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za okres 01.01.2013 r. dp 31.123.2013 r. (1)
  Uchwała Nr XLIV/299/14 Rady Miejskiej w Nowem z 26.03.2014 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XLIV.300.14 Rady Miejskiej w Nowem z 26.03.2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Nowe na stałe obwody głosowania (1)
  Uchwała Nr XLIV/301/14 Rady Miejskiej w Nowem z 26.03.2014 r. w sprawie przystapienia Gminy Nowe do realizacji projektu w ramach programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX (1)
  Uchwała Nr XLV/302/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności wśród zwierzat na terenie Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XLV/303/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowe do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego .... (1)
  Uchwala Nr XLV/304/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2014 r. w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2014 Rokiem Rzeki Wisły (1)
  Uchwała Nr XLV/305/14 Rady Miejskiej z 29.04.2014 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Uchwała Nr XLV/306/14 Rady Miejskie w Nowem z 29.04.2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2014-2032 (1)
  Uchwała Nr XLV/307/2014 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XLVI/308/14 Rady Miejskiej w Nowem z 28.05.2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XLVI/309/14 Rady Miejskiej w Nowem z 28.05.2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XLVI.310.14 Rady Miejskiej w Nowem z 28.05.2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotycząca działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XLVI/311/14 Rady Miejskiej w Nowem 28.05.2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotycząca działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XLVI/312/14 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałow i akcji w spółkach prawa handlowego (1)
  Uchwała Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Nowem z 28.05.2014 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Uchwała Nr XLVII/314/14 Rady Miejskiej w Nowem z 25.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowe za 2013 r. (1)
  Uchwała Nr XKVII/315/14 Burmistrza Nowego z 25.06.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrowi Nowego z tytułu wykonaniia budżetu za rok 2014 (1)
  Uchwała Nr XLVII/316/14 Rady Miejskiej w Nowem z 25.06.2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotycząca działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XLVII/317/14 Rady Miejskiej w Nowem z 25.06.2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego. (1)
  Uchwała Nr XLVII/318/14 Rady Miejskiej w Nowem z 25.06.2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotycząca działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XLVII/319/2014 Rady Miejskiej w Nowem z 25.06.2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o usunięcie radnego z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowem (1)
  uchwała Nr XLVII/320/14 Rady Miejskiej w Nowem z 25.06.2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowe porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego (1)
  Uchwała Nr XLVII/321/14 Rady Miejskiej w Nowem z 25.06.2014 r. w sprawie deklaracji woli wspóltworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania"Gminy Powiatu Świeckiego" (1)
  Uchwała Nr XLVII/322/14 Rady Miejskiej w Nowem z 25.06.2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Nowe na okręgi wyborcze (1)
  Uchwała Nr XLVII/323/14 Rady Miejskiej w Nowem z 25.06.2014 r. z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Uchwała Nr XLVII/324/14 Rady Miejskiej w Nowem z 25.06.2014 r. z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2014- 2032 (1)
  Uchwała Nr VLVII/325/14 Rady Miejskiej w Nowem z 25.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie em,isji obligacji komunalnych oraz (1)
  Uchwała Nr XLVIII/326/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.09.2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gmiiny Nowe za pierwsze pólrocze 2014 roku (1)
  Uchwała nr XLVIII/327/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.09.2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z 24.03.2014 r. dotyczącego załącznika graficznego do uchwały Nr XXIV/166/2005 Rady Miejskiej z 31.01.2014 r. (1)
  Uchwała Nr XLVIII/328/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.09.2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z 4.04.2014 r. dotyczącego załącznika graficznego do uchwały Nr XXIV/166/2005 Rady Miejskiej w Nowem z 21.01.2005 r. w sprawie mpzp terenu położonego ... (1)
  Uchwała Nr XLVIII/329/14 z dnia 24.09.2014 r. w sprawie wniosku z dnia 7 lipca 2014 roku związanego ze skargą z dnia 7 lipca 2014 roku (1)
  Uchwała Nr XLVIII/330/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.09.2014 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania (1)
  Uchwała Nr XLVIII/331/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.09.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 czerwca 2014 r. dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XLVIII/332/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.09.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 czerwca 2014 r. dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XLVIII/333/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.09.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 czerwca 2014 r. dotyczacej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XLVIII/334/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24.09.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dn. 7 lipca 2014 roku dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XLVIII/335/14 Rady Miejskiej w Nowem z 25.10.2014 r. w sprawierozpatrzenia skargi z dnia 21 lipca 2014 roku dotyczace (1)
  Uchwała Nr XLVIII/336/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 lipca 2014 r. dotyczacej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XLVIII/337/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.09.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Nowem przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (1)
  Uchwała Nr XLVIII/338/14 Rady Miejskiej w Nowem 24.09.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Mątawy oznaczonych nr działek 47 i 48 (1)
  Uchwała Nr XLVIII/339/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.09.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Tryl oznaczonej nr działki 404/2 (1)
  Uchwała Nr XLVIII/340/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.10.2014 r. w sprawie nabycia udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Nowem przy ul. Nowej (1)
  Uchwała Nr XLVIII/341/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.09.2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości połóżonej w Nowem nad Jeziorem Czarownic do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 4 lat (1)
  Uchwała Nr XLVIII/342/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.09.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu (1)
  Uchwała Nr XLVIII/343/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.09.2014 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Uchwała Nr XLVIII/344/14 Rady Miejskiej w Nowem z 24.09.2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2014-2032 (1)
  Uchwała Nr XLIX/345/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 sierpnia 2014 roku dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XLIX/346/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29 października 2014 r. w sprawie określenia porządku obrad zebrań wiejskich i terminów wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XLIX/347/14 Rady Miejskiej w Nowem z 29 października 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Uchwała Nr L/348/14 Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2014 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia, (1)
  Uchwała Nr L/349/14 Rady Miejskiej w Nowem z 13.11.2014 r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy .. (1)
  Uchwała nr L/350/14 Rady Miejskiej w Nowem z 13 listopada 2014 r. w sprawie opłaty targowej (1)
  Uchwała Nr L/351/14 Rady Miejskiej w Nowem z 13 .11.2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (1)
  Uchwała Nr L/352/14 Rady Miejskiej w Nowem z 13 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów ppoprzedzających rok podatkowy, będącej podstawądo ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (1)
  Uchwała Nr L/353/14 Rady Miejskiej w Nowem z 13.11.2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (2)
  Uchwała Nr L/354/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe (1)
  Uchwała nr L.355/14 Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2014 r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Nowe (1)
  Uchwala Nr L/356/14 Rady Miejskiej w Nowem z 13.11.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Nowe (1)
  Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Nowem z 27.11.2014 r. w sprawie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwala Nr I/3/14 Rady Mejskiej w Nowem z 27.11.2014 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Nowem z 27.12.2014 r. w sprawie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr I/5/14 Rady Miejskiej w Nowem z 27.11.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Nowem z 10.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała nr II/7/14 Rady Miejskiej w Nowem z 10,12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr II.8.14 Rady Miejskiej w Nowem z 10.12.2014 r, w sprawie ustalenia komisji stałych Rady (1)
  Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Nowem z 10.12.2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej (1)
  Uchwała Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Nowem z 10.12.2014 r. w sprawie ustalenia skladu Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej w Nowem z 10.12.2014 r. w sprawie ustalenia skladu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr II/12/14 Rady Miejskiej w Nowem z 10.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu Osobowego Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr II/13/14 Rady Miejskiej w Nowem z 10.12.2014 r. w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia ,,,. (1)
  Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Nowem z 22.123.2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania , nabywania i wykupu (1)
  Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Nowem z 22.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Nowem z 22.13.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2015-2032 (1)
  Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Nowem z 22.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
  Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Nowem z 22.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na (1)
  Uchwała Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Nowem z 22.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2014 w sprawie diet radnych (1)
  Uchwała Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Nowem z 22.12.2014 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr III/22/14 Rady Miejskiej w Nowem z 22.12.2014 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2014 (1)