Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7823895
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2014 r.

Kategorie
  Zarządzenie Nr 252/2014 Burmistrza Nowego z 17.01.2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na 2014 r. (1)
  Zarzadzenie Nr 253/2014 r. Burmistrza Nowego z 28.01.2014 r. w sprawie powołania skladu Komnisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 1/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją .... (1)
  Zarządzenie Nr 254/2014 Burmistrza Nowego z 31.01.2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 256/2014 Burmistrza Nowego 06.02.2014 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązań angażujących środki publiczne oraz wydatkowania środków publicznych (1)
  Zarządzenie Nr 257/2014 Burmistrza Nowego z 11.02.2014 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie .... (1)
  Zarządzenie Nr 258/2014 Burmistrza Nowego z 11.02.2014 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomościi komunalnych położonych w Nowem przy ul. Nowej 2 (1)
  Zarządzenie Nr 259/2014 Burmistrza Nowego z 21.02.2014 r. w sprawie okreslenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjum, dla których Gmina Nowe jest organem prowadzacym (1)
  Zarządzenie Nr 260/2014 Burmistrza Nowego z 21.02.2014 r. w sprawie określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trylu (1)
  Zarządzenie Nr 261/2014 Burmistrza Nowego z 21.02.2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Nowem oraz innych osób do prowadzenia sprawz zakresu potwierdzania okolicznościzawartych w oświadczeniach składanych .... (1)
  Zarządzenie Nr 262/2014 Burmistrza Nowego z 21.02.2014 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego (1)
  Zarządzenie Nr 263/2014 Burmistrza Nowego z 27.02.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetow wyborczych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego (1)
  Zarzadzenie Nr 264/2014 Burmistrza Nowego z 27.02.2014 r. zmieniające plan wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 265/2014 r. Burmistrza Nowego z 04.03.2014 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli w Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 266/2014 Burmistrza Nowego z 11.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 7/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanyc z realizacją zadań gminy .... (1)
  Zarzadzenie Nr 267/2014 Burmistrza Nowego z 11.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2014 na wykonywaniie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury i ochrony .... (1)
  Zarzadzenie Nr 268/2014 Burmistrza Nowego z 18 marca 2014 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajęcie nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odzież używaną (1)
  Zarządzenie Nr 269/2014 Burmistrza Nowego z 25.03.2014 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. (1)
  Zarządzenie Nr 270/2014 Burmistrza Nowego z dnia 28 marca 2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 271/2014 Burmistrza Nowego z 31.03.2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury , SPZOZ za 2013 r. ..... (1)
  Zarządzenie Nr 272/2014 Burmistrza Nowego z 28 marca 2014 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budzetu Gminy Nowe na rok 201 (1)
  Zarządzenie Nr 273/2014 Burmistrza Nowego z 8.04.2014 r, w sprawie powołania skladu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy ... (1)
  Zarządzenie Nr 274/2014 Burmistrza Nowego z 08.04.2014 r. w sprawie powołania skladu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonyc w konkursie ofert nr 3/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy .... (1)
  Zarządzenie Nr 275/2014 Burmistrza Nowego z 8.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczejdla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego (1)
  Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Nowego z 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla zapewnienia obsługi informatycznejna potrzeby wyborów posłow do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień. 24.05.2014 r. (1)
  Zarzadzenie Nr 277/2014 Burmistrza Nowego z 16.04.2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 278/2014 Burmistrza Nowego z 18.04.2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 279/2014 Burmistrza Nowego z 22.04.2014 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2014 na wykonywanie zadań publicznyc zwiazanych z realizacją zadań gminy .... (1)
  Zarządzenie Nr 280.2014 Burmistrza Nowego z 22.04.2014 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 3/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy .... (1)
  Zarządzenie Nr 281.2014 Burmistrza Nowego z 5.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora puublicznych szkół w Gminie Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 282/2014 Burmistrza Nowego z 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Nowe wyborów posłów do ...... (1)
  Zarządzenie Nr 283/2014 Burmistrza Nowego z 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów posłów ... (1)
  Zarządzenie Nr 284/2014 Burmistrza Nowego z 14.05.2014 r. w sprawie instrukcji dotyczącej likwidacji składników majatkowych orazz powołania stalej Komisji Likwidacyjnejskładników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 285/2014 Burmistrza Nowego z 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Nowe oraz Urząd Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 286/2014 Burmistrza Nowego z 16.05.2014 r. zmieniające plan dochodow i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 287/2014 Burmistrza Nowego z 19 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w składach OKW nr 2 w Nowem i OKW nr 6 w Rychławie powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Nowe wyborów posłów ... (1)
  Zarządzenie Nr 288.2014 Burmistrza Nowego z 20.05.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem oraz .... (1)
  Zarządzenie Nr 289.2014 Burmistrza Nowego z 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową (1)
  Zarządzenie Nr 290.2014 Burmistrza Nowego z 03.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 291/2014 Burmistrza Nowego z 03.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 294/2014 Burmistrza Nowego z 03.06.2014 r. w sprawie okreslenia stawki czynszu za wynajęcie nieruchomości komunalnej położonej w Nowem nad Jeziorem Czarownic (1)
  Zarzadzenie Nr 295/2014 Burmistrza Nowego z 25.06.2014 r. w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem (1)
  Zarządzenie Nr 297/2014 Burmistrza Nowego z 9.07.2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 298/2014 Burmistrza Nowego z 16 lipca 2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 299.2014 Burmistrza Nowego z 8.08.2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 301/2014 Burmistrza Nowego z 27.08.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami ..... (1)
  Zarządzenie Nr 302/2014 Burmistrza Nowego z 28.08.2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 303/2014 Burmistrza Nowego z 28.08.2014 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budzetu gminy za pierwsze pólrocze 2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletn ... (1)
  Zarządzenie Nr 304/2014 Burmistrza Nowego z 08.09.2014 r. w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Miejskich z siedzibą w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 305/2014 Burmistrza Nowego z dnia 1.10.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego .... (1)
  Zarządzenie Nr 306/2014 Burmistrza Nowego z 30.09.2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 307/2014 Burmistrza Nowego z 30.09.2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Nowe na 2014 rok (1)
  Zarządzenie Nr 308/2014 Burmistrza Nowego z 13.10. 2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 309 /2014 Burmistrza Nowego z 17.10.2014 r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji przetargowej (1)
  Zarządzenie Nr 310/2014 Burmistrza Nowego z 30.10.2014 r. zmieniaj.ące plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarzadzenie Nr 312/2014 Burmistrza Nowego z 14 listopada 2014 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Nowe na rok 201 (1)
  Zarządzenie Nr 313/2014 Burmistrza Nowego z 14.11.2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Nowego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia terminów odprowadzania dochodów publicznych gromadzonych przez jednostki budżetowe Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Nowego z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy (1)
  Zarzadzenie Nr 6/2014 Burmistrza Nowego z dnia 18.12.2014 r. w sprawie okreslenia stawki czynszu za wynajęcie pomieszczeń biurowych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świeciu (1)
  Zarzadzenie nr 7/2014 Burmistrza Nowego z 23.12.2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Nowego z 30.12.2014 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych .... (1)
  Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Nowego z 30.12.2014 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)