Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
•  Susza 2018
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7043819
od 26 października 2005
Gmina » Obligacje 2013 » Zaproszenie do składania ofert Wersja do druku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

GMINY NOWE

(Sondaż warunków finansowych)

 

 

Nowe, dnia 30 września 2013 r.

1. Organizator

 

Burmistrz Nowego

plac Świętego Rocha 5
86-170  Nowe
tel.  (52) 3337210; (52) 3337217
fax. (52) 3328466

 

2. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać do dnia 14.10.2013 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem przy placu Świętego Rocha 5 osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres  lub pocztą elektroniczną na adres:  skarbnik@gminanowe.pl

 

3. Warunki składania ofert.

 

Niniejszy sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji (zwany dalej sondażem) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki sondażu znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków sondażu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

 

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

 

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 1.100.000,00 zł ( słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) Gmina Nowe rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Burmistrz Nowego ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą nr XXX/190/13 Rady Miejskie w Nowem z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Burmistrz  Nowego, działający w imieniu Gminy Nowe, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Nowe na kwotę 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na nakłady inwestycyjne na infrastrukturę drogową, budownictwo komunalne oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.  

Obligacje zostaną wyemitowane w 2013 roku w 2 seriach:

1) seria I na kwotę 600 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2013 roku,

2) seria J na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2013 roku.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej w następujących terminach:

1) po upływie 11 lat od daty emisji obligacji serii I,

2) po upływie 12 lat od daty emisji obligacji serii J.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR6M oraz stałej marży.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej:

http://www.bip.gminanowe.pl/?c=2340

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M z dnia 30.09.2013 r. w wysokości 2,71 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy również załączyć wzór umowy emisyjnej, dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Burmistrz Nowego zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat  (np.  wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

Burmistrz Nowego zastrzega również, iż oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Burmistrz Nowego niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

 

Z poważaniem

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

 

Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Jerzy Wotkowski, Ilość wyświetleń: 1689, Utworzony: 2013-10-01 10:55:52, Ostatnia zmiana: 2013-10-01 14:24:30 Historia zmian