Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027675
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Ponowne wykorzystywanie Wersja do druku

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej sektora publicznego

 

1. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu

    utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej,

    będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w pkt 3.

 

2. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne

    i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach

    komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została

    wytworzona.

 

3. Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu

   ponownego wykorzystywania są:

    1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
        o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

    2) inne niż określone w pkt 1 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

    3) inne niż określone w pkt 1 osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb
        o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty,
        o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio

        przez inny podmiot:

          a) finansują je w ponad 50% lub

          b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

          c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

          d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

    4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1-3.

 

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy  Nowe

1. Obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.

2. Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

3. Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego
    wykorzystywania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Urzędowi
    Gminy Nowe.

4. Gmina Nowe nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub
    bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym
    uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Nowe.

5. Gmina Nowe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie
    w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne
    wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący
    porządek prawny: nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie
    wykorzystanej).

6. Gmina Nowe uprawniona jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu
    ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga
    poniesienia dodatkowych kosztów.

7. Nakładając opłatę uwzględnia się:
   a)  koszt przygotowania informacji publicznej (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy
        telefoniczne, wymiana e-maili ),
   b)  koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki),
   c)  inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania
        i formatowania danych na żądanie).

8. Obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.

 

Urząd Gminy Nowe nie ponosi odpowiedzialności za efekty i rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 roku poz. 352).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Wniosek

 

Miejsce złożenia wniosku

Sekretariat Urzędu Gminy Nowe - pokój nr 26, Biuro Obsługi Klienta  pokój nr 5

 

Opłaty

Brak

 

Sposób i termin załatwienia sprawy

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania, za wyjątkiem spraw szczególnie skomplikowanych, dla załatwienia, których nastąpić może wydłużenie terminu rozpatrzenia, do 2miesięcy od otrzymania wniosku po uprzednim zawiadomieniu wnioskodawcy.

 

Tryb odwoławczy

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania  lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2006 r. poz. 23).

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

   1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

   2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:G. Matusiak, Ilość wyświetleń: 2044, Utworzony: 2013-09-24 08:30:56, Ostatnia zmiana: 2016-06-28 15:36:48 Historia zmian