Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8040562
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2013 r. » Zarządzenie Nr 200/2013 Burmistrza Nowego z 7.03.2013 r. w sprawie powołania skladu komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert 3/3013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania..... Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR  200/2013

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia  7 marca  2013 roku

 

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny  ofert złożonych w konkursie  ofert nr 3/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: upowszechniania kultury 
i ochrony  dziedzictwa  narodowego.

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
 z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
[1]), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2 da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536[2]) oraz uchwały nr XXVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada  2012 roku w sprawie: uchwalenia na 2013 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

 

        § 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny  ofert złożonych w konkursie  ofert nr 3/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: upowszechniania kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
w 2013 roku, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w następującym składzie:

 

1) Pan Jerzy Wotkowski – Przewodniczący

2) Pani Karolina Gutowska    Członek

3) Pan  Tomasz Stefaniak   – Członek

4) Pani Patrycja Biernat -  Członek

 

          § 2. Komisja działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale XV programu współpracy Gminy Nowe
z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nowego  nr XXVIII/175/2012 z dnia 14 listopada  2012 roku oraz regulaminem otwartego konkursu  ofert nr 3/2013.

 

         § 3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www:gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

       § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Burmistrz Nowego

                                                                                                Czesław Woliński

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,           poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, Nr 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,      z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,  poz. 146,      Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675, z 2011 r.  Nr 21, poz. 113,   Nr 117, poz.  679,  Nr  134, poz. 777,Nr 149, poz. 887. Nr 217, poz. 1281,     z 2012 Nr 567, z 2013 poz. 153.

 

[1]. Zmiany do wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654.,Nr. 149, poz. 887,  Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 Nr 209, poz.1244, Nr 232 poz. 1378.

               


 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz. Cz. Woliński, Ilość wyświetleń: 1371, Utworzony: 2013-03-11 09:31:48, Ostatnia zmiana: 2013-03-11 09:37:29 Historia zmian