Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7394662
od 26 października 2005
Gmina » Obwieszczenia » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego(budowa linii kablowej SN-15 kV) Wersja do druku

                                                                                                Nowe 22 lutego 2013 r.

BURMISTRZ NOWEGO

  PLAC Św. ROCHA 5                                                      

   86-170 NOWE                                                      

 

IKS.6733.1.2013.RG

 

 

                                                            ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.)

 

                                                             zawiadamiam,

 

że w dniu 22 lutego 2013 r. na wniosek ENEA Operator sp. z o.o.  Rejon Dystrybucji Świecie , ul. Wojska Polskiego 38A  86-105 Świecie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wniosek dotyczy ustalenia warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie   linii kablowej  SN-15kV, posadowienie  słupa energetycznego SN   na działkach nr  5/6 ,119/10 , 119/12 , 119/21 w obrębie Kończyce gmina Nowe.   

Sprawa załatwiana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (
tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.).

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.”

Organ informuje jednocześnie, że załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do wskazanego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem, Plac św. Rocha 5,8

6- 170 Nowe, pokój nr 12,  w godzinach urzędowania : poniedziałek , środa czwartek  700-1500

wtorek 700- 1600 , piątek  700 - 1400

Obwieszczenie w powyższej sprawie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy Placu św. Rocha 5 oraz zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego zawiadomiono na piśmie wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy.

 

 

                                                                              Burmistrz Nowego

                                                                                Czesław Woliński


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz. Cz. Woliński, Ilość wyświetleń: 2160, Utworzony: 2013-02-22 09:25:39, Ostatnia zmiana: 2013-02-22 09:28:47 Historia zmian