Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625492
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2013

Kategorie
  Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (1)
  Uchwała Nr XXX/191/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu (1)
  Uchwała Nr XXX/192/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Uchwała Nr XXX.193.13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2013-2032 (1)
  Uchwała Nr XXX/194/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 (1)
  Uchwała Nr XXX/195/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2013 rok (1)
  Uchwała Nr XXX/196/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.02.2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej (1)
  Uchwała Nr XXX/197/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2013 r. w sprawie udzieleniapełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Nowem przed sądami administracyjnymi (1)
  Uchwała Nr XXX/198/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.02.2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wlaścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bez.... (1)
  Uchwała Nr XXX/199/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.02.2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
  Uchwała Nr XXX/200/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.02.2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów .... (1)
  Uchwała Nr XXX/201/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XXX/202/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2013 r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu .. (1)
  Uchwała Nr XXX/203/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.01.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym Twarda Góra 36 (1)
  Uchwała Nr XXXI/204/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.02.2013 r. w sprawie zobowiązania do zawarcia umowy (1)
  Uchwała Nr XXXI/205/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.02.2013 r. w sprawie ustalenia dopłaty doceny 1m3 odprowadzanych scieków do grupy taryfowej ścieki komunalne na terenie Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XXXI/206/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zb (1)
  Uchwała Nr XXXI/207/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.02.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicili nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ..... (1)
  Uchwała Nr XXXI/208/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.02.2013 r. w sprawie wzoru dekłaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1)
  Uchwała Nr XXXI/209/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.02.2013 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (1)
  Uchwała Nr XXXI/210/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Nowem przy ul. Nowy Świat (1)
  Uchwala Nr XXXI/211/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.03.2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajęcia i do wydzierzawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony (1)
  Uchwała Nr XXXI/212/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.02.2013 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu (1)
  Uchwała Nr XXXI/213/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.02.2013 r. w sprawie wyrazenia woli współdziałania Gminy Nowe w tworzeniu Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza" (1)
  Uchwała Nr XXXI/214/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Nowe na lata 2013-2015 (1)
  Uchwała Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.03.2013 r. w sprawie przystapienia Gminy Nowe do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS Priorytet IX ...... (1)
  Uchwała Nr XXXII/216/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.03.2013 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXXII/217/13 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za okres od 01.01.2012 r. do .... (1)
  Uchwała Nr XXXII/218/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.03.2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXII/219/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.03.2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowe do projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kuj.pom. poprzez zbudowanie systemu ... (1)
  Uchwała Nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.03.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XXXII/221/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.03.2013 r.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r. (1)
  Uchwała Nr XXXII/222/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.03.2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Uchwała Nr XXXII/223/13 Rady Miejskiej w Nowem z 27.03.2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2013-2032 (1)
  Uchwała Nr XXXIII/224/13 Rady Miejskiej w Nowem z 24.04.2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXIII/225/13 Rady Miejskiej w Nowem z 24.04.2013 r. w sprawie udzzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  uchwała Nr XXXIII/226/13 Rady Miejskiej w Nowem z 24.04.2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotycząca jakości usług świadczonych przez Gminną Przychodnię w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXXIII/227/13 Rady Miejskiej w Nowem z 24.04.2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Nowem z 24.04.2013 r. zmieniająca budżet gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Uchwała Nr XXXIV/229/13 Rady Miejskiej z 29.05.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Nowem w rejonie ulicy Bocznej (1)
  Uchwała NrXXXIV/230/13 Rady Miejskiej w Nowem z 29.05.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Osiny (1)
  uchwała Nr XXXIV/231/13 Rady Miejskiej z 29.05.2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXIV/232/13 Rady Miejskiej z 29.05.2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Uchwała Nr XXXIV/233/13 Rady Miejskiej z 29.05.2013 r. zmieniająca WPF Gminy Nowe na lata 2013-2032 (1)
  Uchwała Nr XXXV/234/13 Rady Miejskiej w Nowem z 26.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2012 rok (1)
  Uchwała Nr XXXV/235/13 Rady Miejskiej w Nowem z 26.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2012 (1)
  Uchwała Nr XXXV/236/13 Rady Miejskiej w Nowem z 26.06.2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXV/237/13 Rady Miejskiej w Nowem z 26.06.2013 r, w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXV/238/13 Rady Miejskiej w Nowem z 26.06.2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXV/239/13 Rady Miejskiej w Nowem z 26.06.2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia (1)
  Uchwała Nr XXXV/240/13 Rady Miejskiej w Nowem z 26.06.2013 r. w sprawie zobowiązania do zawarcia umowy (1)
  Uchwała Nr XXXV/241/13 Rady Miejskiej w Nowem z 26.06.2013 r. zmieniająca budżet gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Uchwała Nr XXXVI/242/13 Rady Miejskiej w Nowem z 22.07.2013 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Nowe do Rady ZespołuParków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (1)
  Uchwała Nr XXXVI/243/13 Rady Miejskiej w Nowem z 22.07.2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXVI/244/13 z 22.07.2013 r. w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi z 15.04.2013 r. dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXVI/245/13 Rady Miejskiej w Nowem z 22.07.2013 r, w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowegoi (1)
  Uchwała Nr XXXVI/246/13 Rady Miejskiej w Nowe z 22.07.2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia (1)
  Uchwała Nr XXXVII/247/12 Rady Miejskiej w Nowem z 11.09.2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe za pierwsze półrocze 2013 roku (1)
  Uchwała Nr XXXVII.248.13 Rady Miejskiej w Nowem z 11.09.2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXVII/249/13 Rady Miejskiej w Nowem z 11.09.2013 r. w sprawie ponowienia skargi z 14.05.2013 r. dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXVII/250/13 Rady Miejskiej w Nowem z 11.09.2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXVII/251/13 Rady Miejskiej w Nowem z 11.09.2013 r. zmieniająca budżet gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Uchwała Nr XXXVIII/252/13 Rady Miejskiej w Nowem z 2.10.2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Uchwała Nr XXXIX/253/13 Rady Miejskiej w Nowem z 30.10.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 248/2 o pow. 0,0529 ha . ... (1)
  Uchwała Nr XXXIX/254/13 Rady Miejskiej w Nowem z 30.10.2013 r.w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznejzlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 459/2 położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXXIX.255.13 Rady Miejskiej w Nowem z 30.10.2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na części działek ewidencyjnych nr 141/2, 141/3, 275 i 276 położonych w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXXIX/256/13 Rady Miejskiej w Nowem z 30.10.2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Uchwała Nr XXXIX/257/13 Rady Miejskiej w Nowem z 30.10.2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2013-2032 (1)
  Uchwała Nr XXXIX/258/13 Rady Miejskiej w Nowem z 30.10.2013 r. w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi z dnia 18.03.2013 r. dotyczącej działalności Burmistrza Nowego (1)
  UCHWAŁA NR XL/259/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 27 listopada 2013r w sprawie uchwalenia na 2014 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi (1)
  UCHWAŁA NR XL/260/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 27 listopada 2013r w sprawie opłaty targowej (1)
  UCHWAŁA NR XL/261/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 27 listopada 2013r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (1)
  UCHWAŁA NR XL/262/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 27 listopada 2013r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (1)
  UCHWAŁA NR XL/263/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 27 listopada 2013r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (1)
  UCHWAŁA NR XL/264/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 27 listopada 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych (1)
  UCHWAŁA NR XL/265/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 27 listopada 2013r zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Uchwała Nr XLI/266/13 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2013 r. w sprawie obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, (1)
  Uchwała Nr XLI/267/13 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Uchwała Nr XLI/268/13 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2014-2032- (1)
  Uchwała Nr XLI/269/13 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 (1)
  Uchwała Nr XLI/270/13 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok (1)
  Uchwała Nr XLI/271/13 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnejj (1)
  Uchwała Nr XLI/272/13 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr XLI/273/13 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr XLI/274/13 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2013 r. w sprawie zatwiedzenia planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr XLI/275/13 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu (1)
  Uchwała Nr XLI/276/13 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Uchwała Nr XLI/278/13 Rady Miejskiej w Nowem z 20.12.2013 r. w sprawie udzielenia odpowidzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza (1)
  Uchwała Nr XLI/277/13 Burmistrza Nowego z 20.12.2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)