Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7823917
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2013 r.

Kategorie
  Zarządzenie Nr 190/2013 Burmistrza Nowego z 15.01.2013 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu (1)
  Zarządzenie Nr 191/2013 Burmistrza Nowego z 21.01.2013 r. w sprawie powolania skladu komisji konkursowej do oceny ofert zlożonyc (1)
  Zarządzenie Nr 192/2013 Burmistrza Nowego z 01.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji przez ........ (1)
  Zarzadzenie Nr 193/2013 Burmistrza Nowego z 8.02.2013 w sprawie ogloszenia otwartego uzupełniającego konkursu ofert nr 2.2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizyczne..... (1)
  Zarządzenie Nr 194/2013 r. Burmistrza Nowego z 8.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 23.2013 na wykonywa (1)
  Zarządzenie Nr 195/2013 Burmistrza Nowego z 8.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2013 na wykonywanie (1)
  Zarządzenie Nr 196/2013 Burmistrza Nowego z 13.02.2013 r. zmieniające plan wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarządzenie Nr 197/2013 Burmistrza Nowego z 28.02.2013 r. zmieniające plan dochodow i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarządzenie Nr 198/2013 Burmistrza Nowego z 7.03.2013 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli w Gminnej Przychodni w Now (1)
  Zarządzenie Nr 199/2013 Burmistrza Nowego z 7.03.2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert 2/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ....... (1)
  Zarządzenie Nr 200/2013 Burmistrza Nowego z 7.03.2013 r. w sprawie powołania skladu komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert 3/3013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania..... (1)
  Zarzadzenie Nr 201/2013 Burmistrza Nowego z 7.03.2013 r. w sprawie powołania skladu Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert 3/2013 na wykonywanie zadań publicznych zaiązanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania .... (1)
  Zarządzenie Nr 202/2013 z 21.03.2013r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia uzupełniającego otwartego konkursu ofert nr 2/2013 na wykonywaniezadań publicznych związanych z realizacją .... (1)
  Zarządzenie Nr 203/2012 Burmistrza Nowego z 21.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie .... (1)
  Zarządzenie Nr 204/2013 Burmistrza Nowego z 28.03.2013 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajęcie nieruchomości komunallnych położonych w Nowem przy ul. Grudziądzkiej (1)
  Zarządzenie Nr 205/2013 Burmistrza Nowego z 28.03.2013 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 206/2013 Burmistrza nowego z 29.03.2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, spraw (0)
  Zarządzenie Nr 207/2013 Burmistrza Nowego z 29.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursów promujących nowy system gospodarki odpadami w gminie Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 208/2013 z 29.03.2013 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2013 na wykonywanie zadań publicznychzwiązanych z realizacją zadań gminy w zakresie wsparcia zadań związanych z pomocą społeczną (1)
  Zarządzenie Nr 210/2013 Burmistrza Nowego z 11.04.2013 r. w sprawie określenia stawek czynszu za wynajęcie nieruchomości komunalnych położonych w Nowem w rejonie Jeziora Czarownic (1)
  Zarządzenie Nr 212/2013 Burmistrza Nowego z 25,04.2013 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarzadzenie Nr 213/2013 Burmistrza Nowego z 7.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 214/2013 Burmistrza Nowego z 7.05.2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynejem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową (1)
  zarządzenie Nr 215/2013 Burmistrza Nowego z 10.05.2013 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarządzenie Nr 216/2013 Burmistrza Nowego z 14.05.2013 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej w postępowaniach na zbycie nieruchomości (1)
  Zarządzenie Nr 217/2013 Burmistrza Nowego z 14.05.2013 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Nowe na lata 2013-2015 (1)
  Zarządzenie Nr 218/2013 Burmistrza Nowego z 14.05.2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 36/04 Burmistrza w Nowem z 13.11.2004 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji "Programu Reintegracji Społecznej Osób Zagrożonych ..... (1)
  Zarządzenie Nr 220/2013 Burmistrza Nowego z 28.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedleraw Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 221/2013 Burmistrza Nowego z 31.05.2013 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarządzenie Nr 222/2013 Burmistrza Nowego z 12.06.2013 r. w sprawie ustalenia wzorów druków o udzielenie i rozliczenie dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 223/2013 Burmistrza Nowego z 18.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszą zagrodę i posesję w gminie Nowe" oraz powołania komisji konkursowej (1)
  Zarządzenie Nr 224/2013 Burmistrza Nowego z 27.06.2013 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajęcie nieruchomości komunallnych położonych w osinach w rejonie Jeziora Radodzierz (1)
  Zarządzenie Nr 225/2013 Burmistrza Nowego z 28.06.2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej gminy Nowe (1)
  zarządzenie Nr 227/2013 Burmistrza Nowego z 17.07.2013 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarządzenie Nr 228/2013 Burmistrza Nowego z 25.07.2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników (1)
  Zarządzenie Nr 229/2013 Burmistrza Nowego z 9.08.2013 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarządzenie Nr 230/2013 Burmistrza Nowego z 22.08.2013 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Nowe za I półrocze 2013 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (1)
  Zarządzenie Nr 231/2013 Burmistrza Nowego z 27.08.2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 232/2013 Burmistrza Nowego z 27.08.2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 233/2013 Burmistrza Nowego z 3.09.2013 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy (1)
  Zarządzenie Nr 234/2013 Burmistrza Nowego z 18.09.2013 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarządzenie Nr 235/2013 Burmistrza Nowego z 20.09.2013 r. w sprawie założeń do budżetu Gminy Nowe na 2014 rok (1)
  Zarządzenie Nr 236/2013 Burmistrza Nowego z 2.10.2013 r. w sprawie powolania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji piec (1)
  Zarządzenie Nr 237/2013 Burmistrza Nowego z 8.10.2013 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarządzenie Nr 238/2013 Burmistrza Nowego z 15.10.2013 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarządzenie Nr 239/2013 Burmistrza Nowego z 17.10.2013 r.zmieniające plan wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarządzenie Nr 240.2013 Burmistrza Nowego z 18.10,2013 r. w sprawie wyznaczenia zespołu negocjacyjnego do spraw negocjacji z bankami warunków emisji obligacji Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 241/2013 Burmistrza Nowego z 31.10.2013 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarządzenie Nr 242/2013 Burmistrza Nowego z 5.11.2013 r. w sprawie okreslenia stawki czynszu za wynajęcie nieruchomości komunaln (1)
  Zarządzenie Nr 243/2013 Burmistrza Nowego z 15.11.2013 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Nowe na rok 2014 (1)
  Zarządzenie Nr 244/2013 Burmistrza Nowego z 18.01.2013 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarządzenie Nr 248/2013 Burmistrza Nowego z dnia 10 grudnia 2013 r. (1)
  Zarzadzenie Nr 251/2013 Burmistrza Nowego z 30.12.2013 r. zmieniające plan dochodów i wydatkow budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)