Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7824711
od 26 października 2005
Gmina » Obwieszczenia » Decyzje » o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS.6733.6.2012.RG Wersja do druku

Nowe, dn. 21 stycznia 2013 r.

   Burmistrz Nowego

znak: IKS.6733.6.2012.RG

                                                                        

 

 

 

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Na podstawie art. 50, art. 51 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zm.); art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071, ze zm.)

1.      po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 listopada 2012r. (data wpływu do Urzędu Gminy)
p. Michała Kosmalskiego - Dyrektora
ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A, 86-100 Świecie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej słupowej, dwóch słupów energetycznych, elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr 119/4, 119/6, 119/7, 119/8, 119/10, 119/12, 119/13, 119/15, 119/16, 119/17, 119/18, 119/19, 119/20, 119/21 w obrębie ewidencyjnym Kończyce oraz na działce nr 2 w obrębie Morgi, gm. Nowe,

2.      po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 Ustawy,

3.      po uzgodnieniu z:

- Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Świeciu (art.53 ust. 4 pkt 6),

- Starostą Powiatowym w Świeciu n/Wisłą (art.53 ust.4 pkt 6),

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (art.53 ust.4 pkt. 8)

 

ustalam

dla p. Michała Kosmalskiego - Dyrektora ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świecie,

ul. Wojska Polskiego 38A, 86-100 Świecie

 

warunki i zasady lokalizacji i realizacji

inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV,

stacji transformatorowej słupowej, dwóch słupów energetycznych,

elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV oraz złączy kablowo-pomiarowych

na działkach nr 119/4, 119/6, 119/7, 119/8, 119/10, 119/12, 119/13, 119/15, 119/16, 119/17, 119/18, 119/19, 119/20, 119/21 w obrębie ewidencyjnym Kończyce oraz na działce nr 2 w obrębie Morgi, gm. Nowe.

 

1.      Rodzaj inwestycji:

·    budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej słupowej, dwóch słupów energetycznych, elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV oraz złączy kablowo-pomiarowych, celem obsługi istniejących i projektowanych budynków na w/wym. działkach budowlanych.

2.    Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych:

2.1.   ustalenia dotyczące wymagań kształtowania ładu przestrzennego i zagospodarowania terenu oraz podstawowych parametrów technicznych:

a)      elektroenergetyczna linia kablowa SN 15kV - 3x YHAKXS 1x120mm2,

b)      elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4kV - YAKY 4x120mm2,

c)      elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4kV - YAKY 4x16mm2,

d)      stacja transformatorowa słupowa 15/0,4kV,

e)      złącza kablowo-pomiarowe nn 0,4kV,

f)       przewidywana do czasowego zajęcia szerokość pasa terenu wzdłuż projektowanej sieci około 1,20m,

g)      kabel prowadzić minimum w odległości 0,5m od granic działek, na głębokości minimum 0,8m,

h)      ułożenie kabla należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

i)        roboty budowlane nie mogą naruszyć interesu osób trzecich,

j)       po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

2.2.   ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a)      inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a więc nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

b)      na terenie lokalizacji nie występują stanowiska archeologiczne i nie jest on objęty ochroną dóbr kultury,

c)      teren jest położony na przyrodniczym obszarze chronionym prawem.

2.3.   ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a)      dostępność komunikacyjna z istniejących dróg gminnych,

b)      zaopatrzenie w energię elektryczną  – nie dotyczy,

c)      zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,

d)      odprowadzenie ścieków – nie dotyczy,

e)      ogrzewanie – nie dotyczy.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały wyznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

 

 

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2012r. do Urzędu Gminy wpłynął wniosek p. Michała Kosmalskiego – Dyrektora  ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A, 86-100 Świecie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej słupowej, dwóch słupów energetycznych, elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr 119/4, 119/6, 119/7, 119/8, 119/10, 119/12, 119/13, 119/15, 119/16, 119/17, 119/18, 119/19, 119/20, 119/21 w obrębie ewidencyjnym Kończyce oraz na działce nr 2 w obrębie Morgi, gm. Nowe.

Teren na którym realizowana ma być inwestycja nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani procedurą lub obowiązkiem przystąpienia do jego sporządzenia, stąd ustalić należy warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji administracyjnej (zgodnie z art. 50 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zm.). Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118, ze zm.), planowana inwestycja wymaga pozwolenia na budowę.

W celu ustalenia wymagań dla planowanej inwestycji, zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniony architekt poddał analizie teren istniejącego i projektowanego zagospodarowania na wnioskowanym obszarze.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu, stanu faktycznego i prawnego (art.53 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wynika, że tereny na których lokalizuje się inwestycję:

·          nie są położone w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, ani w obszarze narażonym na osuwanie mas ziemnych,

·          nie są też położone w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu przepisów o:

- ochronie środowiska, gruntów rolnych i leśnych,

- ochronie zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią,

- ochronie kopalin,

- ochronie terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,

- ochronie zabytków,

·          są częściowo zabudowane,

·          nie wymagają wydania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, ani gruntów leśnych na cele nieleśne,

·          decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Z uwagi na brak danych odnośnie stosunków wodnych projekt decyzji uzgodniono z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Świeciu (art.53 ust.4 pkt 6). Projekt decyzji uzgodniono ze Starostwem Powiatowym w Świeciu (w trybie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), ponieważ zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów, działki oznaczone są odpowiednio jako grunt rolny, tereny zabudowane na gruncie rolnym oraz drogi gruntowe. Z uwagi na położenie w Zespole Parków Krajobrazowych projekt decyzji uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8). Odstąpiono od uzgodnienia z zarządcą dróg gminnych, ponieważ funkcję organu uzgadniającego i wydającego decyzję pełni ten sam organ.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

 

POUCZENIE

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Jeżeli zajdą poniższe okoliczności:

·     inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

·     zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierający ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

stosownie do art. 65 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy stwierdzi jej wygaśnięcie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

·    4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami oraz pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego projektanta,

·    oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

·    decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1)       rysunek na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1/500,

 

 

Otrzymują:

1)      p. Michał Kosmalski,

Dyrektor  ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A, 86-100 Świecie,

2)      strony wg rozdzielnika

3)      a/a

 

 

 

Projekt niniejszej decyzji przygotował zgodnie z art.50 ust.4

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

uprawniony mgr inż. arch. Tadeusz Krepski

Okręgowa Izba Architektów nr rej.KP-0016

Załączone dokumenty
  Załącznik do decyzji - Analiza warunków i zasad zagospodarowania (46kB) pobierz pokaż

Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Roman Gużyński, Ilość wyświetleń: 1450, Utworzony: 2013-01-22 14:32:28, Ostatnia zmiana: 2013-01-22 14:34:26 Historia zmian