Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8165931
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Wersja do druku

WYPRZEDAŻ POSIADANYCH, ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

(dotyczy przedsiębiorców, których zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasło)

 

 

Podstawa prawna

 

 

1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r. poz.1356).

2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).

 

 

Tryb załatwienia

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów

    alkoholowych składa się do Burmistrza Nowego (załącznik nr 1).

 

2. Wniosek składa przedsiębiorca, któremu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasło z powodu:

- likwidacji punktu sprzedaży,

- upływu terminu ważności zezwolenia,

- zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

- zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

- niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie

  sprzedaży w roku poprzednim do dnia 31 stycznia roku następnego,

- niedokonania opłaty w określonej wysokości i w określonych terminach (tj. do 31 stycznia, 31 maja
   i 30 września danego roku kalendarzowego).

 

3. Burmistrz Nowego, na wniosek przedsiębiorcy, wydaje zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej),
w którym określa termin na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

 

4. Termin na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

 

                                                           Tryb odwoławczy

 

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego.

 

 

Opłata

 

Za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wnoszona jest opłata na rachunek gminy, która wynosi:

 

- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz

   piwa,

- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18%

   alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy w Nowem, plac św. Rocha 5 86-170 Nowe, pokój nr 34 (II piętro), Biuro Obsługi Interesanta (parter), telefon 523327218, email: kadry@gmianowe.pl

 

 

 

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

 

Załączone dokumenty
  Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych (23kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:K.Gutowska, Ilość wyświetleń: 1746, Utworzony: 2012-12-21 11:35:11, Ostatnia zmiana: 2012-12-21 11:39:19 Historia zmian