Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625646
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2012

Kategorie
  Uchwała Nr XVII/112/12 Rady Miejskiej w Nowem z 8.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychławie (1)
  Uchwała Nr XVII/113/12 Rady Miejskiej w Nowem z 8.02.2012 r. w sprawie nadania statutu Samodziellnej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem (1)
  Uchwała Nr XVII/114/12 Rady Miejskiej w Nowem z 8.02.2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej (1)
  Uchwała Nr XVII/115/12 Rady Miejskiej w Nowem z 8.02.2012 r. zmieniajaca budżet Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Uchwala Nr XVIII/116/12 Rady Miejskiej w Nowem z 12.03.2012 r. w sprawie odwołania Rady Społecznej przy SPZOZ w Nowem (1)
  Uchwała Nr XVIII/117/12 Rady Miejskiej w Nowem z 12.03.2012 r. w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli Rady Miejskiej w Nowem w składzie Rady Spolecznej przy SPZOZGP w Nowem i wyboru ..... (1)
  Uchwała Nr XVIII/118/12 Rady Miejskiej w Nowem z 12.03.2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej (1)
  Uchwała Nr XIX/119/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego SPZOZ (1)
  Uchwała Nr XIX/120/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MGOPS w Now (1)
  Uchwała Nr XIX/121/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ście (1)
  Uchwała Nr XIX/122/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wo (1)
  Uchwała Nr XIX/123/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych (1)
  Uchwała Nr XIX/124/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołecki (1)
  Uchwała Nr XIX/125/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyznania diet sołtysom (1)
  Uchwała Nr XIX/126/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Uchwała Nr XIX/127/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązyw (1)
  Uchwała Nr XIX/129/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoma (1)
  Uchwała Nr XIX/130/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do projektu (1)
  Uchwała Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej bud (1)
  Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w Nowem z 25.04.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu (1)
  Uchwała Nr XX/133/12 Rady Miejskiej w Nowem z 25.04.2012 r. zmieniajaca budżet Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Uchwała NrXX/134/12 Rady Miejskiej w Nowem z 25.04.2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Nowe na lata 2012 (1)
  Uchwała Nr XX/135/12 Rady Miejskiej w Nowem z 25.04.2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychławie (1)
  Uchwała Nr XX/136/12 Rady Miejskiej w Nowem z 25.05.2012 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz opuszczających rodzinę zastępczą ... (1)
  Uchwała Nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Nowem z 25.04.2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 85/4 położonej w Osinach (1)
  Uchwała Nr XX/138/12 Rady Miejskiej z 25.04.2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 448/1 położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XX/139/12 Rady Miejskiej w Nowem z 25.05.2012w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchoości gruntowej oznaczonej numerem działki 553.5 położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XX/140.12 Rady Miejskiej w Nowem z 25.05.2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 553/7 położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XX/141/12 Rady Miejskiej w Nowem z 15.05.2012 w sprawie zasad emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania (1)
  uchwała Nr XXIII/143/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2011 rok (1)
  Uchwała Nr XXIII/144/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.06.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budzetu na rok 2011 (1)
  Uchwała Nr XXIII.145.12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.06.2012 r.w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący przyznania bonifikaty na wykup mieszkania (1)
  Uchwała Nr XXIII/146/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.06.2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów (1)
  Uchwała Nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.06.2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXIII/148/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27/06/12 zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Uchwała Nr XXIV/149/12 Rady Miejskiej w Nowem z 7.08.2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała nr XXIV/150 /12 Rady Miejskiej z 7.08.2012 r. zmieniająca budżet G,miny Nowe na rok 2012 (1)
  Uchwała Nr XXIV/151/12 Rady Miejskiej w Nowe z 7.08.2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe na lata 2012-2032 (1)
  Uchwała Nr XXIV/152/12 Rady Miejskiej z 7.08.2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne ..... (1)
  Uchwała Nr XXV/153/12 Rady Miejskiej w Nowe z 31.08.2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy N (1)
  Uchwała Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Nowem z 31.08.2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieru (1)
  Uchwała Nr XXV/155/12 Rady Miejskiej w Nowem z 31.08.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda (1)
  Uchwała Nr XXV/156/12 Rady Miejskiej w Nowem z 31.08.2012 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Uchwała Nr XXVI/157/12 Rady Miejskiej w Nowem z 26.09.2012 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk .. (1)
  Uchwała Nr XXVI/158/12 Rady Miejskiej w Nowem z 26.09.2012 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Nowe na lata 2013 i Programu Budowy Dróg Gminnych na lata 2012-2013 (1)
  uchwała Nr XXVI/159/12 Rady Miejskiej w Nowem z 26.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu (1)
  Uchwała Nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej w Nowem z 26.09.2012 r. zmieniająca budzet Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Uchwała Nr XXVII/161/12 Rady Miejskiej w Nowem z 29.10.2012 r.w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr XXVII/162/12 Rady Miejskiej w Nowem z 29.10.2012 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr XXVII/163/12 Rady Miejskiej w Nowem z 29.10.2012 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Opieki Społecznej i Z (1)
  Uchwała Nr XXVII/164/12 Rady Miejskiej w Nowem z 29.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowe na okręgi wyborcze (1)
  Uchwała Nr XXVII/165/12 Rady Miejskiej w Nowem z 29.10.2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości we wsi Gajewo (1)
  Uchwała Nr XXVII/166/12 Rady Miejskiej w Nowem z 29.10.2012 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieograniczony nieruchomościpołożonych wNowem przy Alei 3 Maja i ul. Nowej (1)
  Uchwała Nr XXVII/167/12 Rady Miejskiej w Nowem z 29.10.2012 r.w sprawie uchwalenia statutu SPZOZ w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXVII/168/12 Rady Miejskiej w Nowem z 29.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Uchwała Nr XXVIII/169.12 Rady Miejskiej w Nowem z 14.11.2012 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i (1)
  Uchwała Nr XXVIII/170/12 Rady Miejskiej w Nowem z 14.11.2012 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr XXVIII/171/12 Rady Miejskiej w Nowem z 14.11.2012 r. w sprawie opłaty targowej (1)
  Uchwała Nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Nowem z 14.11.2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XXVIII/173/12 Rady Miejskiej w Nowem z 14.11.2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r. przyjętej jako podstawado obliczenia podatku rolnego na 2013 rok (1)
  Uchwała nr XXVIII/174/12 Rady Miejskiej w Nowem z 14.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (1)
  Uchwała Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Nowem z 14.11.2012 r. w sprawie uchwalenia na 2013 rok programu współpracy Gminy Nowe z org. pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.-4.2003 r. o działalności pożytku .... (1)
  Uchwala Nr XXVIII/176/12 Rady Miejskiej w Nowem z 14.11.2012 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Uchwała Nr XXVIII/177/12 Rady Miejskiej w Nowem z 14.11.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 20 (1)
  Uchwała Nr XXIX/178/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2012-2022 (1)
  Uchwała Nr XXIX/179/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnejj (1)
  Uchwała Nr XXIX/180/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr XXIX/181.12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr XXIX.182.12 Rady Miejskiej w Nowem z27.12.2012 r. w sprawie zatwierdzeniaplanu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdr (1)
  Uchwała NrXXIX/183/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXIX/184/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.12.2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowe na stałe obwody głosowania (1)
  Uchwała Nr XXIX/185/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.12.2012 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Uchwała Nr XXIX/186/12 Rady Miejskiej z 27,12.2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza (1)
  Uchwała Nr XXIX/187/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.12.2012 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawniwni (1)
  Uchwała Nr XXIX/188/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.12.2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący wyjaśnienia procedury planistycznej (1)
  Uchwała Nr XXIX/189/12 Rady Miejskiej w Nowem z 27.12.2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotycząca działalności Burmistrza Nowego (1)