Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7823962
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2012 r.

Kategorie
  Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Nowego z 12.01.2012 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nie będącym własnością pracodawcy (1)
  Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Nowego z 12.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia arkusza samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Nowego z 16.01.2012 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 6/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań publicznych ..... (1)
  Zarządzenie Nt 108/2012 Burmistrza Nowego z 16.01.2012 r. zmieniające plan wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 109/2012 .Burmistrza Nowego z 18.01.2012 r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowychw Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Nowego z 18.01.2012 r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Nowego z 24.01.2012 r. w sprawie powołania zespołu kwalifikacyjnego zanego "Komisją' do przep (1)
  Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Gminy Nowe z 24.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/ (1)
  Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Nowego z 2.02.2012 r. zmieniające plan wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 114/2012 Burmistrza Nowego z 10.02.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminyw zakresie : ochrony i promocji zdrowia w 2012 roku (1)
  Zarządzenie nr 115/2012 Burmistrza Nowego z 10.02.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (1)
  Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Nowego z 10.02.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2012 na wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wsparcia zadań z zakresu pomocy społecznej, reintegracji .... (1)
  Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Nowego z 10.02.2012 r. zmieniające plan wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Nowego z 2.03.2012 w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli w SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowem (1)
  Zarzadzenie Nr 119/2012 Burmistrza Nowego w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia nauczycieli, szkół i placówek, dla k (1)
  Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Nowego z 13.03.2012 r. w sprawie powołania skladu komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2012 na wykonnywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy .... (1)
  Zarządzenie Nr 121/2012 Burmistrza Nowego z 13.03.2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 3/2012 na wykonywnie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy ..... (1)
  Zarządzenie Nr 122.2012 Burmistrza Nowego z 30.03.2012 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wyk. planu finansowego Samorządowych .... (1)
  Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Nowego z 30.03.2012 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Nowego z 30.03.2012 r. w sprawie wyboru przedstawiciela załogi (1)
  Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Nowego z 30.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania ....... (1)
  Zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Nowego z 30.03.2012 w sprawie ogłoszenia roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań gminy w zakresie upowszechniania i rozwój kultury i .... (1)
  Zarządzenie Nr 127.2012 Burmistrza Gminy Nowe z 30.03.2012 r. na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gmi (1)
  Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Nowego z 12.04.2012 r w sprawie ustalenia czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem czynników poprawiających lub obniżających wartość (1)
  Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Nowego z 12.04.2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu za wynajęcie nieruchomości komunallnych położonych w nowem w rejonie Jeziora Czarownic i amfiteatru miejskiego oraz położonych w Osinach .... (1)
  Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Nowego z 30.04.2012r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 131.2012 Burmistrza Nowego z 17.05.2012 r. zmieniające plan wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Nowego z 17.05.2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Nowego z 24.05.2012 r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji przetargowej w postępowaniach o wartości ..... (1)
  ZARZĄDZENIE NR 134/2012 Burmistrza Nowego w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychławie (1)
  Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Nowego z 28.05.2012 r. w sprawie wyznaczenia zespołu negocjacyjnego do spraw negocjacji z bankami warunków emisji obligacji Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Nowego z 28.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji zdawczo-odbiorczej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i mienia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Nowego z 31.05.2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszą zagrodę i posesję wiejską w gminie Nowe" orazpowołania komisji konkursowej (1)
  Zarządzenie Nr 138/2012 Burmistrza Nowego z 8.06.2012 r. zmieniające plan wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarzadzenie Nr 139/2012 Burmistrza Nowego z 12.06.2012 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajęcie części nieruchomości komunalnej oznaczonej nr działki 574/1-a położonej w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 140.2012 z 12.06.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewn ętrznych zasad udzielania zamówień na dostawy , roboty budowlane i usługi przez Gminę oraz Urząd Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Nowego z 12.06.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniach o wartości równej lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych .... (1)
  Zarządzenie Nr 142/12 Burmistrza Nowego z 12.06.2012 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowem (1)
  zarządzenie Nr 143/2012 Burmistrza Nowego z 29.06.2012 r. zmieniające plan dochodów i wydatkow budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 144/2012 Burmistrza Nowego z 29.06.2012 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społ (1)
  Zarządzenie Nr 145/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (1)
  Zarządzenie Nr 146/2012 Burmistrza Nowego w sprawie ustalenia obslugi administracyjno-biurowej i finansowej Komisji Egzaminacyj (1)
  Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Nowego z 9.07.2012 r. w sprwie ustalenia terminu składania wnioskow o przyznanie uczniom pomo (1)
  Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Nowego z 9.07.2012 r. w sprwie procedury oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oraz nauczyciela, ktoremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/placówki, dla którejorganem prowadzącym jest Gmina Nowe (1)
  ZARZĄDZENIE NR 149/2012 Burmistrza Nowego z 12.07.2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznych szkół i placówek w (1)
  Zarządzenie Nr 150/2012 Burmistrza Nowego z 17.07.2012 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 151/2012 z 24.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursow na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu oraz dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 152/2012 Burmistrza Nowego z 24.07.2012 r. zmieniające plan dochodow i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Nowego z 1.08.2012 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajęcie nieruchomości komunalnej położonej w Nowem w rejonie amfiteatru miejskiego (1)
  Zarządzenie Nr 155.2012 Burmistrza Nowego z 3.08.2012 r.w sprawie uniewaznienia konkursów na dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu i Przedszkola Samorządowego w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Nowego z 3.08.2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznych szkół i placówek w Gminie Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Nowego z 14.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu i dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Nowego z 20.08.2012 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarzadzenie Nr 159/2012 Burmistrza Nowego z 23.08.2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków likwidatora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła IIw Rychlawie (1)
  Zarządzenie Nr 160/2012 Burmistrza Nowego z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia majątku i dokumentacji likwidowanej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychławie (1)
  Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Nowego z 30.08.2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 162/2012 Burmistrza Nowego z 30.08.2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu (1)
  Zarządzenie Nr 163/2012 Burmistrza Nowego z 31.08.2012 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komis (1)
  Zarządzenie Nr 164/2012 Burmistrza Nowego z 3.08.2012 r. w sprawie wyznaczenia miejscna bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych w yborami.... (1)
  Zarządzenie Nr 165/2012 Burmistrza Nowego z 10.09.2012 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budzetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  zarządzenie Nr 166/2012 Burmistrza Nowego z 20.09.2012 r. w sprawie powołania zespołu kwalifikacyjnego zwanego "Komisją" do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze tj. Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami (1)
  Zarzadzenie Nr 167.2012 Burmistrza Nowego z 20.09.2012 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Nowe na 2013 rok (1)
  Zarządzenie Nr 168/2012 Burmistrza Nowego z 20.09.2012 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 169/2012 z 28.09.2012 r. zmieniajace plan dochodow i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 170/2012 Burmistrza Nowego z 4.10.2012 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach usupełniających do Rady Miejskiej w Nowem zarządzonych na dzień 28.10.2012 r. (1)
  Zarządzenie Nr 171/2012 Burmistrza Nowego z 18.10.2012 r. zmieniające plan dochodow i wydatkow budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 172/2012 Burmistrza Nowego z 22.10.2012 r. zmieniające plan dochodow i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 173.2012 Burmistrza Nowego z 29.10.2012 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Nowego z 6.11.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia i stosowania Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Nowego z 15.11.2012 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Nowe na rok 2013 (1)
  Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Nowego z 16.11.2012 r.zmieniające plan dochodow i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 179/2012 Burmistrza Nowego z 10.12.2012 r. zmieniające plan wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 180/2012 Burmistrza Nowego z 20.12.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fiizycznej i reakreacji w 2013 r. (1)
  Zarządzenie Nr 181/2012 Burmistrza Nowego z 20.12.2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 182/2012 Burmistrza Nowego z 20.12.2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 183/2012 Burmistrza Nowego z 18.12.2012 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie nr 184/2012 Burmistrza Nowego z 20.12.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniach o wartości równej lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych .. (1)
  Zarządzenie Nr 185/2012 Burmistrza Nowego z 28.12.2012 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarzadzenie Nr 186/2012 Burmistrza Nowego z 28.12.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania ryzykiem. (1)
  Zarządzenie Nr 187/2012 Burmistrza Nowego z 28.12.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Nowe (1)