UCHWAŁA  Nr XVI/101/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na  2012 rok.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29  lipca 2005 roku o  przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

 

           § 1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na  2012 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

 

          § 2. Przyjąć preliminarz wydatków na realizację Programu, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

         § 3. Źródłem finansowania zadań niniejszego programu są środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

        § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

        § 5.  Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

 

 

                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                     mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na  2012 rok.

 

 

   Samorządy gminne z mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005  roku o przeciwdziałaniu narkomanii są odpowiedzialne  za rozwiązywanie problemów narkomanii  w społeczeństwie lokalnym. W tym celu zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy opracowują projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Program zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy uchwala rada gminy.

Uchwałą Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 roku przyjęto program przeciwdziałania narkomanii na  2011 rok, stąd konieczność kontynuacji w roku 2012 działań podjętych przez Gminę Nowe w roku 2012

 

 

1 Zmiany do wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 roku, Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007 roku, Nr 7, poz. 47, Nr 82, poz.558, z 2009 roku Nr 18, poz. 97, Nr 63 poz.520, Nr 92 poz.753, Nr 98 poz.817, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 143 poz.962, Nr 213 poz.1396, Nr 228 poz. 1486, z 2011 roku Nr 63 poz. 322, Nr 105 poz. 614.