UCHWAŁA Nr XVI/100/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

 z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

 

Na podstawie art. 4(1) ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami[1]) uchwala się, co następuje:

 

 

      § 1.  Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

      § 2. Przyjąć preliminarz wydatków na realizację Programu, o którym mowa w § 1 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

     § 3. Źródłem finansowania zadań niniejszego programu są środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 

 

                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                     mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XVI/100/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

 

 

Zgodnie z art. 4 (1) ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

Działania te prowadzone powinny być w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Uchwałą Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej  w Nowem z dnia 23 lutego 2011 roku przyjęto Gminny Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2011 rok, stąd konieczność kontynuacji             w roku 2012 działań podjętych przez Gminę Nowe w roku 2011.

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 115, poz.793, Nr 176, poz. 1238,
z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144  poz.1175, z 2010r. Nr 47, poz.278, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106 poz.622, Nr 112 poz.654, Nr 120 poz.690.