UCHWAŁA Nr XVI/109/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 grudnia   2011 r.

 

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 

      Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

      § 1. Członek ochotniczej straży pożarnej otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 8 zł za 1 godz. udziału w działaniu ratowniczym i 4 zł za 1 godz.  udziału w  szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

    § 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.

 

    § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/109/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 

    Zgodnie z art. 28 ust.1 i 2  ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380, z późn. zm.) członkowi ochotniczej straży pożarnej przysługuje ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu strażackim. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które wynosi 3416,00 zł. Przyjęta stawka 8 zł za 1 godz. działania ratowniczego i 4 zł za 1 godz.  udziału w  szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę nie przekracza 1/175 części przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi 19,51 zł.

 

 [1]Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 57 poz.353.