UCHWAŁA Nr XVI/108/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

w sprawie przyznania diet sołtysom.

 

            Na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm[1]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyznaje się sołtysom dietę w wysokości 150,00 złotych miesięcznie.

§ 2. Dieta przysługuje za pełnienie funkcji sołtysa, udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz zebraniach i spotkaniach wiejskich. Za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej dieta ulega obniżeniu o 50 % ustalonej wysokości.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/232/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie przyznania diet sołtysom.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XVI/108/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyznania diet sołtysom.

 

         W związku z pełnieniem funkcji sołtysa i wykonywaniem czynności związanych z funkcjonowaniem sołectwa oraz uczestnictwem w sesji Rady Miejskiej, zebraniach i spotkaniach, proponuję przyznać dietę miesięczną dla wszystkich sołtysów. Sołtys powinien być obecny na sesjach Rady Miejskiej w celu przekazania mieszkańcom informacji o omawianych i rozpatrywanych sprawach zgodnie z § 22 Statutu Sołectwa.  

W związku z powyższym proponuję obniżenie o 50 % przyznanej diety za nieobecność na sesji Rady Miejskiej.

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, Nr 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230,  Nr 106 poz. 675, z 2011 r.  Nr 21 poz. 113,   Nr 117 poz.  679,  Nr  134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281.