Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027493
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2011 » Uchwała Nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.12.2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 460/2 położonej w Nowem Wersja do druku

 

UCHWAŁA Nr XVI/107/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 460/2 położonej w Nowem.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się nazwę drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 460/2 położonej

w Nowem nazwę „ul. Brunona Suchewicza”.

 

§ 2. Przebieg drogi wewnętrznej zaznaczono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XVI/107/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej
nr 460/2 położonej w Nowem.

 

W dniu 10 listopada 2011 r. do Urzędu Gminy w Nowem wpłynął wniosek współwłaścicieli drogi wewnętrznej, która zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 460/2 położonej w Nowem, o nadanie jej nazwy „ul. Brunona Suchewicza”.

            W uzasadnieniu wniosku wskazano, że droga prowadzi do działek budowlanych stanowiących ich własność. Działki budowlane powstały w wyniku podziału nieruchomości należącej w przeszłości do ich przodka – Brunona Suchewicza, którego marzeniem było, aby jego potomkowie i ich rodziny zamieszkały na jego ziemi. Złożony wniosek jest wyrazem realizacji tego marzenia.

Art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że „do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.).”

            Prosi się Wysoką radę o podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 460/2 położonej w Nowem.

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,       Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, , z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52. poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675,
z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113 i Nr 217 poz. 1281

  

Załączone dokumenty
  Załącznik do uchwały (53.4kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1315, Utworzony: 2012-01-09 14:15:02, Ostatnia zmiana: 2012-01-09 14:18:26 Historia zmian