UCHWAŁA Nr XVI/104/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 

            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.[1]) oraz § 101 ust.1 Statutu Gminy Nowe uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Nowem Nr V/39/2003 z dnia 1 lutego 2003
(Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25, poz. 509 z późn. zm.
[2]) uchwala się, co następuje:

 

§  1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2012, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146    i 420, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, poz. Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281.

[1] Zmiany do Statutu Gminy Nowe zostały opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 77, poz. 1398.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XVI/104/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz § 101 ust. 1 Statutu Gminy Nowe Komisje stałe Rady Miejskiej działają zgodnie
z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do zatwierdzenia.

 

 

 

                                                                                              Załącznik

                                                                                              do Uchwały Nr XVI/104/11

                                                                                              Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                              z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2012.

 

Styczeń

1.        Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

2.        Sprawy bieżące.

 

Luty/Marzec

1.       Sprawozdanie Dyrektora C. K. „Zamek”. Zapoznanie się z działalnością klubów i stowarzyszeń z prowadzonej działalności w roku 2011.

2.       Sprawozdanie Kierownika ze stanu czytelnictwa Biblioteki Miejskiej w Nowem i działalności towarzyszącej. Ocena działalności biblioteki.

3.       Omówienie harmonogramu Dni Nowego.

4.       Zapoznanie się z Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych w Gminie Nowe na rok 2012.

5.       Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

6.       Sprawy bieżące.

 

Kwiecień

1.       Omówienie harmonogramu „Dni Nowego” c. d.

2.       Omówienie i ocena zasad promowania kultury i sportu na terenie Gminy Nowe.

3.       Przedstawienie informacji przez pracowników Urzędu Gminy dotyczących inwestycji z zakresu oświaty, kultury

i sportu.

4.       Zaopiniowanie sprawozdania Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.

5.       Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

6.       Sprawy bieżące.

 

Maj

1.       Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2011 rok.

2.       Zapoznanie się z działalnością Kół i Klubów Wolontariuszy działających na terenie Gminy Nowe.

3.       Omówienie harmonogramu „Dni Nowego” c. d.

4.       Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5.       Sprawy bieżące.

 

Czerwiec

1.       Spotkanie z Dyrektorem CK „Zamek”, Kierownikiem MGOPS, ZHP, MLKS Wisła Nowe, animatorem Orlika, przedstawicielem świetlicy socjoterapeutycznej „Baszta”
i stowarzyszeniami  w sprawie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

2.       Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

3.    Sprawy bieżące.

 

Sierpień

1. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013 – posiedzenie wyjazdowe.

2.   Informacja o pracy SAPO i kondycji finansowej oświaty.

3.       Zapoznanie się z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku.

4.       Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5.       Sprawy bieżące.

 

Wrzesień

1.       Sprawozdanie Dyrektora CK „Zamek”, Kierownika MGOPS, ZHP, animatora Orlika,  przedstawiciela świetlicy socjoterapeutycznej, stowarzyszeń i fundacji z realizacji odbytych imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.

2.       Przygotowanie wniosków do budżetu na 2013 rok proponowanych przez  komisję.

3.       Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4.       Sprawy bieżące.

 

Październik/Listopad

1. Spotkanie z dyrektorami szkół – podsumowanie roku  szkolnego 2011/2012. Przygotowanie wniosków odnośnie

    pracy w nowym roku szkolnym 2012/2013.

2.  Zaopiniowanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2013.

3.   Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4.   Sprawy bieżące.

 

Grudzień

1.   Podsumowanie pracy komisji za 2012 rok.

2. Przedstawienie informacji przez pracowników Urzędu Gminy dotyczących inwestycji z zakresu oświaty, kultury

     i sportu.

3.  Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 r.

4.  Omówienie planu pracy na 2013 r.

5.  Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

6.  Sprawy bieżące.