UCHWAŁA Nr XVI/105/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia.

 

            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.[1]) oraz § 101 ust.1 Statutu Gminy Nowe uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Nowem Nr V/39/2003 z dnia 1 lutego 2003 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25, poz. 509 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§  1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia na rok 2012, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XVI/105/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia.

 

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz § 101 ust. 1 Statutu Gminy Nowe Komisje stałe Rady Miejskiej działają zgodnie
z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do zatwierdzenia.

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146    i 420, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, poz. Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281.

[1] Zmiany do Statutu Gminy Nowe zostały opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 77, poz. 1398.

 

 

 

                                                                                              Załącznik

                                                                                              do Uchwały Nr XVI/105/11

                                                                                              Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                              z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

 

Plan pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia na rok 2012

 

Styczeń, Luty, Marzec

1. Analiza dostępności do usług medycznych przez mieszkańców gminy Nowe. Informacja na temat

    podpisanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2012.

2. Ocena działalności Przychodni Gminnej w Nowem za rok 2011.

3. Sprawozdanie Dyrektora Przychodni Gminnej w sprawie zadań z zakresu prowadzonej przez przychodnię

    profilaktyki.

4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem.

5. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu kompetencji Komisji.

6. Sprawy bieżące.

                        

Kwiecień, Maj, Czerwiec

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

2. Zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowem w roku 2012.

3. Spotkanie z prezesem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w sprawie prowadzonej działalności na terenie

    Gminy Nowe.

4. Informacja kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem w sprawie realizacji zadań

    nałożonych przez ustawę o pomocy społecznej.

5. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin wspomaganych przez Miejsko – Gminn

    Ośrodek Pomocy Społecznej.

6. Zaopiniowanie sprawozdania Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami
    pozarządowymi za rok 2011.

7. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu kompetencji Komisji.

8. Sprawy bieżące.

 

Sierpień, Wrzesień

1. Zaopiniowanie sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

2. Informacja Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem w sprawie dożywiania

    dzieci i  młodzieży w szkołach oraz osób potrzebujących.

3. Zapoznanie się z działaniami podejmowanymi z zakresu przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania

    problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie.

4. Wypracowanie wniosków do budżetu gminy na rok 2013.

5. Podjęcie inicjatywy wraz z dyrektorem Gminnej Przychodni organizacji białej niedzieli.

6. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu kompetencji Komisji.

7. Sprawy bieżące. 

  

Październik, Listopad, Grudzień

1. Zaopiniowanie przedstawionych propozycji stawek podatku i opłat lokalnych na 2013 rok.

2. Zapoznanie się z informacją dyrektora Gminnej Przychodni w sprawie prowadzonej profilaktyki na terenie

   Gminy Nowe oraz w Szkołach.

3. Zaopiniowanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

4. Analiza projektu budżetu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem na rok 2013.

5. Zaopiniowanie budżetu Gminy Nowe na rok 2013.

6. Zaopiniowanie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013.

7. Zaopiniowanie projektu programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013.

8. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2013.

9. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu kompetencji komisji.

10. Sprawy bieżące.